Stadiou and Corai crossroads, Athens 1908. Papaioannou Thanassis, Enthimion Athenon (Souvenir of Athens), Gnosi, Athens 1984.

Back