dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wujia Zhu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2003
7 Zhaohui Zhu, Bin Li, Xian Xiao, Shifu Chen, Wujia Zhu: A representation theorem for recovering contraction relations satisfying wci. Theor. Comput. Sci. 290(1): 545-564 (2003)
6EEZhaohui Zhu, Xian Xiao, Yong Zhou, Wujia Zhu: Normal conditions for inference relations and injective models. Theor. Comput. Sci. 309(1-3): 287-311 (2003)
2002
5 Zhaohui Zhu, Zhenghua Pan, Shifu Chen, Wujia Zhu: Valuation Structure. J. Symb. Log. 67(1): 1-23 (2002)
2001
4EEZhaohui Zhu, Dongmo Zhang, Shifu Chen, Wujia Zhu: Some Contributions to Nonmonotonic Consequence. J. Comput. Sci. Technol. 16(4): 297-314 (2001)
2000
3 Zhaohui Zhu, Ben Li, Shifu Chen, Wujia Zhu: Valuation-ranked preferential model. KR 2000: 647-653
1997
2 Dongmo Zhang, Shifu Chen, Wujia Zhu, Zhaoqian Chen: Representation Theorems for Multiple Belief Changes. IJCAI (1) 1997: 89-94
1 Dongmo Zhang, Shifu Chen, Wujia Zhu, Hongbing Li: Nonmonotonic Reasoning and Multiple Belief Revision. IJCAI (1) 1997: 95-101

Coauthor Index

1Shifu Chen [1] [2] [3] [4] [5] [7]
2Zhaoqian Chen [2]
3Bin Li [7]
4Hongbing Li [1]
5Pak Ching Li (Ben Li) [3]
6Zhenghua Pan [5]
7Xian Xiao [6] [7]
8Dongmo Zhang [1] [2] [4]
9Yong Zhou [6]
10Zhaohui Zhu [3] [4] [5] [6] [7]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)