dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xi Zhou Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
23EEXi Zhou, Xiaodan Zhuang, Shuicheng Yan, Shih-Fu Chang, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: SIFT-Bag kernel for video event analysis. ACM Multimedia 2008: 229-238
22EEHuafeng Wu, Chaojian Shi, Xi Zhou, Haiguang Chen, Chuanshan Gao: eSeagull: Design of Mobile P2P File Sharing System at Sea. AINA Workshops 2008: 954-959
21EEShuicheng Yan, Xi Zhou, Ming Liu, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: Regression from patch-kernel. CVPR 2008
20EEYuxiao Hu, Zhihong Zeng, Lijun Yin, Xiaozhou Wei, Xi Zhou, Thomas S. Huang: Multi-view facial expression recognition. FG 2008: 1-6
19EEChongming Zhang, Xi Zhou, Chuanshan Gao, Chunmei Wang: On Improving the Precision of Localization with Gross Error Removal. ICDCS Workshops 2008: 144-149
18EEWanhong Xu, Xi Zhou, Lei Li: Inferring privacy information via social relations. ICDE Workshops 2008: 525-530
17EEXi Zhou, Guangtao Xue, Chen Qian, Minglu Li: Efficient Data Suppression for Wireless Sensor Networks. ICPADS 2008: 599-606
16EEXi Zhou, Xiaodan Zhuang, Hao Tang, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: A novel Gaussianized vector representation for natural scene categorization. ICPR 2008: 1-4
15EEXiaodan Zhuang, Xi Zhou, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: Face age estimation using patch-based hidden Markov model supervectors. ICPR 2008: 1-4
14EEHuafeng Wu, Chaojian Shi, Haiguang Chen, Xi Zhou, Chuanshan Gao: An Architecture for Mobile P2P File Sharing in Marine Domain. PerCom 2008: 458-462
2007
13EEPeng Han, Xi Zhou, Li Ying, Xun Chen, Chuanshan Gao: An Adaptive Real-Time Routing Scheme for Wireless Sensor Networks. AINA Workshops (2) 2007: 918-922
12EEMing Liu, Yanxiang Chen, Xi Zhou, Xiaodan Zhuang, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: Multichannel and Multimodality Person Identification. CLEAR 2007: 248-255
11EEXi Zhou, Xiaodan Zhuang, Ming Liu, Hao Tang, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: HMM-Based Acoustic Event Detection with AdaBoost Feature Selection. CLEAR 2007: 345-353
10EEYun Fu, Zhu Li, Xi Zhou, Thomas S. Huang: Laplacian Affinity Propagation for Semi-Supervised Object Classification. ICIP (1) 2007: 189-192
9EEYun Fu, Xi Zhou, Ming Liu, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: Lipreading by Locality Discriminant Graph. ICIP (3) 2007: 325-328
8EEXi Zhou, Yun Fu, Ming Liu, Mark Hasegawa-Johnson, Thomas S. Huang: Robust Analysis and Weighting on MFCC Components for Speech Recognition and Speaker Identification. ICME 2007: 188-191
7EEGuoliang Liu, Xin Huang, Xi Zhou: QoS Management for High Altitude Platforms. IITA 2007: 290-293
6EEHaiguang Chen, Huafeng Wu, Xi Zhou, Chuanshan Gao: Reputation-based Trust in Wireless Sensor Networks. MUE 2007: 603-607
5EEHaiguang Chen, Peng Han, Xi Zhou, Chuanshan Gao: Lightweight Anomaly Intrusion Detection in Wireless Sensor Networks. PAISI 2007: 105-116
4EEHaiguang Chen, Huafeng Wu, Xi Zhou, Chuanshan Gao: Agent-based Trust Model in Wireless Sensor Networks. SNPD (3) 2007: 119-124
2006
3EEGuoliang Liu, Shanquan Zhou, Xi Zhou, Xin Huang: QoS Management in Home Network. CIMCA/IAWTIC 2006: 203
2 Min Yang, Mi Zhang, Peng Han, Haiguang Chen, Xi Zhou, Dilin Mao, Chuanshan Gao: Using a Depth Tree Framework to Evaluate Change Impacts of Modifications to IT Infrastructure. ICE-B 2006: 88-92
1EEZhiqiang Yao, Xi Zhou, Beiqian Dai, Minghui Liu, Yanlu Xie: Directly Modeling of Correlation Matrices for GMM in Speaker Identification. ICPR (4) 2006: 306-309

Coauthor Index

1Shih-Fu Chang [23]
2Haiguang Chen [2] [4] [5] [6] [14] [22]
3Xun Chen [13]
4Yanxiang Chen [12]
5Beiqian Dai [1]
6Yun Fu [8] [9] [10]
7Chuanshan Gao [2] [4] [5] [6] [13] [14] [19] [22]
8Peng Han [2] [5] [13]
9Mark Hasegawa-Johnson [8] [9] [11] [12] [15] [16] [21] [23]
10Yuxiao Hu [20]
11Thomas S. Huang [8] [9] [10] [11] [12] [15] [16] [20] [21] [23]
12Xin Huang [3] [7]
13Lei Li [18]
14Minglu Li [17]
15Zhu Li [10]
16Guoliang Liu [3] [7]
17Ming Liu [8] [9] [11] [12] [21]
18Minghui Liu [1]
19Dilin Mao [2]
20Chen Qian [17]
21Chaojian Shi [14] [22]
22Hao Tang [11] [16]
23Chunmei Wang [19]
24Xiaozhou Wei [20]
25Huafeng Wu [4] [6] [14] [22]
26Yanlu Xie [1]
27Wanhong Xu [18]
28Guangtao Xue [17]
29Shuicheng Yan [21] [23]
30Min Yang [2]
31Zhiqiang Yao [1]
32Lijun Yin [20]
33Li Ying [13]
34Zhihong Zeng [20]
35Chongming Zhang [19]
36Mi Zhang [2]
37Shanquan Zhou [3]
38Xiaodan Zhuang [11] [12] [15] [16] [23]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)