dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kun Zhou Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
42EERui Wang, Rui Wang, Kun Zhou, Minghao Pan, Hujun Bao: An efficient GPU-based approach for interactive global illumination. ACM Trans. Graph. 28(3): (2009)
41EELvdi Wang, Yizhou Yu, Kun Zhou, Baining Guo: Example-based hair geometry synthesis. ACM Trans. Graph. 28(3): (2009)
40EEWeiwei Xu, Jun Wang, KangKang Yin, Kun Zhou, Michiel van de Panne, Falai Chen, Baining Guo: Joint-aware manipulation of deformable models. ACM Trans. Graph. 28(3): (2009)
39EEWeiwei Xu, Kun Zhou: Gradient Domain Mesh Deformation - A Survey. J. Comput. Sci. Technol. 24(1): 6-18 (2009)
2008
38EEKun Zhou, Yanmin Song, Xintian Shen, Yurong Yan, Wen Wang: An Application of Fuzzy Control Based on PLC in the Electrical Control System of Fancy Soap Production. FSKD (3) 2008: 279-283
37EEQiming Hou, Kun Zhou, Baining Guo: BSGP: bulk-synchronous GPU programming. ACM Trans. Graph. 27(3): (2008)
36EEXiaohan Shi, Kun Zhou, Yiying Tong, Mathieu Desbrun, Hujun Bao, Baining Guo: Example-based dynamic skinning in real time. ACM Trans. Graph. 27(3): (2008)
35EEXin Sun, Kun Zhou, Eric J. Stollnitz, Jiaoying Shi, Baining Guo: Interactive relighting of dynamic refractive objects. ACM Trans. Graph. 27(3): (2008)
34EELi-Yi Wei, Jianwei Han, Kun Zhou, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Inverse texture synthesis. ACM Trans. Graph. 27(3): (2008)
33EEKun Zhou, Zhong Ren, Stephen Lin, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Real-time smoke rendering using compensated ray marching. ACM Trans. Graph. 27(3): (2008)
32EEKun Zhou, Qiming Hou, Rui Wang, Baining Guo: Real-time KD-tree construction on graphics hardware. ACM Trans. Graph. 27(5): 126 (2008)
31EEZhong Ren, Kun Zhou, Stephen Lin, Baining Guo: Gradient-based Interpolation and Sampling for Real-time Rendering of Inhomogeneous, Single-scattering Media. Comput. Graph. Forum 27(7): 1945-1953 (2008)
2007
30EEDeng Cai, Xiaofei He, Kun Zhou, Jiawei Han, Hujun Bao: Locality Sensitive Discriminant Analysis. IJCAI 2007: 708-713
29EEKun Zhou, Qiming Hou, Minmin Gong, John Snyder, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Fogshop: Real-Time Design and Rendering of Inhomogeneous, Single-Scattering Media. Pacific Conference on Computer Graphics and Applications 2007: 116-125
28EEXiaofei He, Wanli Min, Deng Cai, Kun Zhou: Laplacian optimal design for image retrieval. SIGIR 2007: 119-126
27EEKai Ye, Kun Zhou, Zhigeng Pan, Yiying Tong, Baining Guo: Low Distortion Shell Map Generation. VR 2007: 203-208
26EEXin Sun, Kun Zhou, Yanyun Chen, Stephen Lin, Jiaoying Shi, Baining Guo: Interactive relighting with dynamic BRDFs. ACM Trans. Graph. 26(3): 27 (2007)
25EEXiaohan Shi, Kun Zhou, Yiying Tong, Mathieu Desbrun, Hujun Bao, Baining Guo: Mesh puppetry: cascading optimization of mesh deformation with inverse kinematics. ACM Trans. Graph. 26(3): 81 (2007)
24EEWeiwei Xu, Kun Zhou, Yizhou Yu, Qifeng Tan, Qunsheng Peng, Baining Guo: Gradient domain editing of deforming mesh sequences. ACM Trans. Graph. 26(3): 84 (2007)
23EEKun Zhou, Xin Huang, Weiwei Xu, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Direct manipulation of subdivision surfaces on GPUs. ACM Trans. Graph. 26(3): 91 (2007)
2006
22EEJin Huang, Xiaohan Shi, Xinguo Liu, Kun Zhou, Li-Yi Wei, Shang-Hua Teng, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Subspace gradient domain mesh deformation. ACM Trans. Graph. 25(3): 1126-1134 (2006)
21EEKun Zhou, Xin Huang, Xi Wang, Yiying Tong, Mathieu Desbrun, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Mesh quilting for geometric texture synthesis. ACM Trans. Graph. 25(3): 690-697 (2006)
20EEZhong Ren, Rui Wang, John Snyder, Kun Zhou, Xinguo Liu, Bo Sun, Peter-Pike J. Sloan, Hujun Bao, Qunsheng Peng, Baining Guo: Real-time soft shadows in dynamic scenes using spherical harmonic exponentiation. ACM Trans. Graph. 25(3): 977-986 (2006)
19EERui Wang, Kun Zhou, John Snyder, Xinguo Liu, Hujun Bao, Qunsheng Peng, Baining Guo: Variational sphere set approximation for solid objects. The Visual Computer 22(9-11): 612-621 (2006)
18EEYanlin Weng, Weiwei Xu, Yanchen Wu, Kun Zhou, Baining Guo: 2D shape deformation using nonlinear least squares optimization. The Visual Computer 22(9-11): 653-660 (2006)
17EEJiaping Wang, Kun Xu, Kun Zhou, Stephen Lin, Shi-Min Hu, Baining Guo: Spherical harmonics scaling. The Visual Computer 22(9-11): 713-720 (2006)
16EEJin Huang, Xiaohan Shi, Xinguo Liu, Kun Zhou, Baining Guo, Hujun Bao: Geometrically based potential energy for simulating deformable objects. The Visual Computer 22(9-11): 740-748 (2006)
15EEJianwei Han, Kun Zhou, Li-Yi Wei, Minmin Gong, Hujun Bao, Xinming Zhang, Baining Guo: Fast example-based surface texture synthesis via discrete optimization. The Visual Computer 22(9-11): 918-925 (2006)
2005
14EEKun Zhou, Xi Wang, Yiying Tong, Mathieu Desbrun, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: TextureMontage. ACM Trans. Graph. 24(3): 1148-1155 (2005)
13EEKun Zhou, Yaohua Hu, Stephen Lin, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Precomputed shadow fields for dynamic scenes. ACM Trans. Graph. 24(3): 1196-1201 (2005)
12EEKun Zhou, Jin Huang, John Snyder, Xinguo Liu, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Large mesh deformation using the volumetric graph Laplacian. ACM Trans. Graph. 24(3): 496-503 (2005)
11EEKun Zhou, Peng Du, Lifeng Wang, Yasuyuki Matsushita, Jiaoying Shi, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Decorating Surfaces with Bidirectional Texture Functions. IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 11(5): 519-528 (2005)
2004
10 Kun Zhou, John Snyder, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Iso-charts: Stretch-driven Mesh Parameterization using Spectral Analysis. Symposium on Geometry Processing 2004: 47-56
9EEYizhou Yu, Kun Zhou, Dong Xu, Xiaohan Shi, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Mesh editing with poisson-based gradient field manipulation. ACM Trans. Graph. 23(3): 644-651 (2004)
8EEKun Zhou, Hujun Bao, Jiaoying Shi: 3D surface filtering using spherical harmonics. Computer-Aided Design 36(4): 363-375 (2004)
7EELi Li, David Zhang, Zhigeng Pan, Jiaoying Shi, Kun Zhou, Kai Ye: Watermarking 3D mesh by spherical parameterization. Computers & Graphics 28(6): 981-989 (2004)
6EEKun Zhou, Hujun Bao, Jiaoying Shi, Qunsheng Peng: Geometric Signal Compression. J. Comput. Sci. Technol. 19(5): 596-606 (2004)
2003
5EEJingdan Zhang, Kun Zhou, Luiz Velho, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Synthesis of progressively-variant textures on arbitrary surfaces. ACM Trans. Graph. 22(3): 295-302 (2003)
2002
4 Kun Zhou, Qionghai Dai, Jiang Wu, Guihua Er: Fast tracking of semantic video object based on motion prediction and subregion extraction. ICIP (3) 2002: 621-624
2001
3EEYong Wang, Jiang Li, Kun Zhou, Heung-Yeung Shum: Interacting with 3D Graphic Objects in an Image-Based Environment. IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia 2001: 229-236
2 Zhigeng Pan, Mingmin Zhang, Kun Zhou, Chiyi Cheng, Jiaoying Shi: Level of Detail and Multi-Resolution Modeling for Virtual Prototyping. Int. J. Image Graphics 1(2): 329-343 (2001)
1EEZhigeng Pan, Kun Zhou, Jiaoying Shi: A New Mesh Simplification Algorithm Based on Triangle Collapses. J. Comput. Sci. Technol. 16(1): 57-63 (2001)

Coauthor Index

1Hujun Bao [6] [8] [9] [12] [15] [16] [19] [20] [22] [25] [30] [33] [34] [36] [42]
2Deng Cai [28] [30]
3Falai Chen [40]
4Yanyun Chen [26]
5Chiyi Cheng [2]
6Qionghai Dai [4]
7Mathieu Desbrun [14] [21] [25] [36]
8Peng Du [11]
9Guihua Er [4]
10Minmin Gong [15] [29]
11Baining Guo [5] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [29] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [40] [41]
12Jianwei Han [15] [34]
13Jiawei Han [30]
14Xiaofei He [28] [30]
15Qiming Hou [29] [32] [37]
16Shi-Min Hu [17]
17Yaohua Hu [13]
18Jin Huang [12] [16] [22]
19Xin Huang [21] [23]
20Jiang Li [3]
21Li Li [7]
22Stephen Lin [13] [17] [26] [31] [33]
23Xinguo Liu [12] [16] [19] [20] [22]
24Yasuyuki Matsushita [11]
25Wanli Min [28]
26Minghao Pan [42]
27Zhigeng Pan [1] [2] [7] [27]
28Michiel van de Panne [40]
29Qunsheng Peng [6] [19] [20] [24]
30Zhong Ren [20] [31] [33]
31Xintian Shen [38]
32Jiaoying Shi [1] [2] [6] [7] [8] [11] [26] [35]
33Xiaohan Shi [9] [16] [22] [25] [36]
34Harry Shum (Heung-Yeung Shum) [3] [5] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [21] [22] [23] [29] [33] [34]
35Peter-Pike J. Sloan [20]
36John Snyder [10] [12] [19] [20] [29]
37Yanmin Song [38]
38Eric J. Stollnitz [35]
39Bo Sun [20]
40Xin Sun [26] [35]
41Qifeng Tan [24]
42Shang-Hua Teng [22]
43Yiying Tong [14] [21] [25] [27] [36]
44Luiz Velho [5]
45Jiaping Wang [17]
46Jun Wang [40]
47Lifeng Wang [11]
48Lvdi Wang [41]
49Rui Wang [19] [20] [32] [42]
50Wen Wang [38]
51Xi Wang [14] [21]
52Yong Wang [3]
53Li-Yi Wei [15] [22] [34]
54Yanlin Weng [18]
55Jiang Wu [4]
56Yanchen Wu [18]
57Dong Xu [9]
58Kun Xu [17]
59Weiwei Xu [18] [23] [24] [39] [40]
60Yurong Yan [38]
61Kai Ye [7] [27]
62KangKang Yin [40]
63Yizhou Yu [9] [24] [41]
64David Zhang (David Dapeng Zhang) [7]
65Jingdan Zhang [5]
66Mingmin Zhang [2]
67Xinming Zhang [15]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)