dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yang Zhong Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
17EEPei Hao, SiYuan Zheng, Jie Ping, Kang Tu, Christian Gieger, Rui Wang-Sattler, Yang Zhong, Yixue Li: Human gene expression sensitivity according to large scale meta-analysis. BMC Bioinformatics 10(S-1): (2009)
2008
16EESiYuan Zheng, Jia Sheng, Chuan Wang, Xiaojing Wang, Yao Yu, Yun Li, Alex Michie, Jianliang Dai, Yang Zhong, Pei Hao, Lei Liu, Yixue Li: MPSQ: a web tool for protein-state searching. Bioinformatics 24(20): 2412-2413 (2008)
15EEYang Zhong, G. Lee Warren, Sandeep Patel: Thermodynamic and structural properties of methanol-water solutions using nonadditive interaction models. Journal of Computational Chemistry 29(7): 1142-1152 (2008)
14EELing V. Sun, Ke Jin, Yiming Liu, Wenwei Yang, Xing Xie, Lin Ye, Li Wang, Lin Zhu, Sheng Ding, Yi Su, Jie Zhou, Min Han, Yuan Zhuang, Tian Xu, Xiaohui Wu, Ning Gu, Yang Zhong: PBmice: an integrated database system of piggyBac (PB) insertional mutations and their characterizations in mice. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 729-734 (2008)
2007
13EEYuan Zhang, Nan Zheng, Yang Zhong: Computational characterization and design of SARS coronavirus receptor recognition and antibody neutralization. Computational Biology and Chemistry 31(2): 129-133 (2007)
12EEYuan Zhang, Nan Zheng, Peng Nan, Ying Cao, Masami Hasegawa, Yang Zhong: Computational simulation of interactions between SARS coronavirus spike mutants and host species-specific receptors. Computational Biology and Chemistry 31(2): 134-137 (2007)
11EEZheng Fu, Xin Chen, Vladimir Vacic, Peng Nan, Yang Zhong, Tao Jiang: MSOAR: A High-Throughput Ortholog Assignment System Based on Genome Rearrangement. Journal of Computational Biology 14(9): 1160-1175 (2007)
10EEHuazong Zeng, Lijun Luo, Weixiong Zhang, Jie Zhou, Zuofeng Li, Hongyan Liu, Tiansheng Zhu, Xiangqian Feng, Yang Zhong: PlantQTL-GE: a database system for identifying candidate genes in rice and Arabidopsis by gene expression and QTL information. Nucleic Acids Research 35(Database-Issue): 879-882 (2007)
2006
9EEZheng Fu, Xin Chen, Vladimir Vacic, Peng Nan, Yang Zhong, Tao Jiang: A Parsimony Approach to Genome-Wide Ortholog Assignment. RECOMB 2006: 578-594
2005
8EEXin Chen, Jie Zheng, Zheng Fu, Peng Nan, Yang Zhong, Stefano Lonardi, Tao Jiang: Computing the Assignment of Orthologous Genes via Genome Rearrangement. APBC 2005: 363-378
7EEPei Hao, Wei-Zhong He, Yin Huang, Liang-Xiao Ma, Ying Xu, Hong Xi, Chuan Wang, Bo-Shu Liu, Jin-Miao Wang, Yi-Xue Li, Yang Zhong: MPSS: an integrated database system for surveying a set of proteins. Bioinformatics 21(9): 2142-2143 (2005)
6EEZuofeng Li, Li Wang, Yang Zhong: Detecting horizontal gene transfer with T-REX and RHOM programs. Briefings in Bioinformatics 6(4): 394-401 (2005)
5EEYuan Zhang, Nan Zheng, Pei Hao, Ying Cao, Yang Zhong: A molecular docking model of SARS-CoV S1 protein in complex with its receptor, human ACE2. Computational Biology and Chemistry 29(3): 254-257 (2005)
4EEXin Chen, Jie Zheng, Zheng Fu, Peng Nan, Yang Zhong, Stefano Lonardi, Tao Jiang: Assignment of Orthologous Genes via Genome Rearrangement. IEEE/ACM Trans. Comput. Biology Bioinform. 2(4): 302-315 (2005)
2004
3EELiang Zhang, Guowen Wu, Yanfei Xu, Wei Li, Yang Zhong: Multilingual Collection Retrieving Via Ontology Alignment. ICADL 2004: 510-514
1999
2 Yang Zhong, Y. Luo, Sakti Pramanik, John H. Beaman: HICLAS: a taxonomic database system for displaying and comparing biological classification and phylogenetic trees. Bioinformatics 15(2): 149-156 (1999)
1995
1 Sungwon Jung, Steve Perkins, Yang Zhong, Sakti Pramanik, John H. Beaman: A new data model for biological classification. Computer Applications in the Biosciences 11(3): 237-246 (1995)

Coauthor Index

1John H. Beaman [1] [2]
2Ying Cao [5] [12]
3Xin Chen [4] [8] [9] [11]
4Jianliang Dai [16]
5Sheng Ding [14]
6Xiangqian Feng [10]
7Zheng Fu [4] [8] [9] [11]
8Christian Gieger [17]
9Ning Gu [14]
10Min Han [14]
11Pei Hao [5] [7] [16] [17]
12Masami Hasegawa [12]
13Wei-Zhong He [7]
14Yin Huang [7]
15Tao Jiang [4] [8] [9] [11]
16Ke Jin [14]
17Sungwon Jung [1]
18Wei Li [3]
19Yixue Li (Yi-Xue Li) [7] [16] [17]
20Yun Li [16]
21Zuofeng Li [6] [10]
22Bo-Shu Liu [7]
23Hongyan Liu [10]
24Lei Liu [16]
25Yiming Liu [14]
26Stefano Lonardi [4] [8]
27Lijun Luo [10]
28Y. Luo [2]
29Liang-Xiao Ma [7]
30Alex Michie [16]
31Peng Nan [4] [8] [9] [11] [12]
32Sandeep Patel [15]
33Steve Perkins [1]
34Jie Ping [17]
35Sakti Pramanik [1] [2]
36Jia Sheng [16]
37Yi Su [14]
38Ling V. Sun [14]
39Kang Tu [17]
40Vladimir Vacic [9] [11]
41Chuan Wang [7] [16]
42Jin-Miao Wang [7]
43Li Wang [6] [14]
44Xiaojing Wang [16]
45Rui Wang-Sattler [17]
46G. Lee Warren [15]
47Guowen Wu [3]
48Xiaohui Wu [14]
49Hong Xi [7]
50Xing Xie [14]
51Tian Xu [14]
52Yanfei Xu [3]
53Ying Xu [7]
54Wenwei Yang [14]
55Lin Ye [14]
56Yao Yu [16]
57Huazong Zeng [10]
58Liang Zhang [3]
59Weixiong Zhang [10]
60Yuan Zhang [5] [12] [13]
61Jie Zheng [4] [8]
62Nan Zheng [5] [12] [13]
63SiYuan Zheng [16] [17]
64Jie Zhou [10] [14]
65Lin Zhu [14]
66Tiansheng Zhu [10]
67Yuan Zhuang [14]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)