dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Kougen Zheng Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
11EEWei Dong, Chun Chen, Xue Liu, Kougen Zheng, Rui Chu, Jiajun Bu: FIT: A Flexible, LIght-Weight, and Real-Time Scheduling System for Wireless Sensor Platforms. DCOSS 2008: 126-139
10EEWei Dong, Chun Chen, Jiajun Bu, Kougen Zheng, Xiaofan Wu, Guodong Teng: A Dynamic TimeSynchronization Scheme for Multihop Sensor Networks. ICYCS 2008: 582-587
2005
9EEXiaohua Luo, Kougen Zheng, Zhaohui Wu, Yunhe Pan: MacroOS: A Pervasive Computing Platform Supporting Context Awareness and Context Management. CIS (2) 2005: 687-694
8EEZengwei Zheng, Zhaohui Wu, Huaizhong Lin, Kougen Zheng: WDM: An Energy-Efficient Multi-hop Routing Algorithm for Wireless Sensor Networks. International Conference on Computational Science (2) 2005: 461-467
7EEXiaohua Luo, Kougen Zheng, Zhaohui Wu, Yunhe Pan: A systems programming language for wireless networked embedded systems. PDCAT 2005: 578-582
2004
6EEZhaohui Wu, Lei Wang, Kougen Zheng: A Reliable OS Kernel for Smart Sensors. COMPSAC 2004: 572-577
5EEXiaohua Luo, Kougen Zheng, Yunhe Pan, Zhaohui Wu: A Sensor Media Access Control Protocol Based on TDMA. ICESS 2004: 326-332
4EEZengwei Zheng, Zhaohui Wu, Huaizhong Lin, Kougen Zheng: CRAM: An Energy Efficient Routing Algorithm for Wireless Sensor Networks. ISCIS 2004: 341-350
3EEXiaohua Luo, Kougen Zheng, Yunhe Pan, Zhaohui Wu: Encryption algorithms comparisons for wireless networked sensors. SMC (2) 2004: 1142-1146
2EEXiaohua Luo, Kougen Zheng, Yunhe Pan, Zhaohui Wu: A TCP/IP implementation for wireless sensor networks. SMC (7) 2004: 6081-6086
2001
1 Tariq Rahim Soomro, Mehmood Raza Naqvi, Kougen Zheng: GIS: A Weapon to Combat the Crime. ISAS-SCI (1) 2001: 228-230

Coauthor Index

1Jiajun Bu [10] [11]
2Chun Chen [10] [11]
3Rui Chu [11]
4Wei Dong [10] [11]
5Huaizhong Lin [4] [8]
6Xue Liu [11]
7Xiaohua Luo [2] [3] [5] [7] [9]
8Mehmood Raza Naqvi [1]
9Yunhe Pan [2] [3] [5] [7] [9]
10Tariq Rahim Soomro [1]
11Guodong Teng [10]
12Lei Wang [6]
13Xiaofan Wu [10]
14Zhaohui Wu [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
15Zengwei Zheng [4] [8]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)