dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shen Zhang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
8EEShen Zhang, Yongji Wang, Junchao Xiao: Mining Individual Performance Indicators in Collaborative Development Using Software Repositories. APSEC 2008: 247-254
7EEShen Zhang, Yongji Wang, Ye Yang, Junchao Xiao: Capability Assessment of Individual Software Development Processes Using Software Repositories and DEA. ICSP 2008: 147-159
2007
6EEShen Zhang, Zhiyong Wu, Helen M. Meng, Lianhong Cai: Facial Expression Synthesis Using PAD Emotional Parameters for a Chinese Expressive Avatar. ACII 2007: 24-35
5EEShen Zhang, Yongji Wang, Feng Yuan, Li Ruan: Mining Software Repositories to Understand the Performance of Individual Devel. COMPSAC (1) 2007: 625-626
4EELi Ruan, Yongji Wang, Qing Wang, Mingshu Li, Yun Yang, Lizi Xie, Dapeng Liu, Haitao Zeng, Shen Zhang, Junchao Xiao, Lei Zhang, M. Wasif Nisar, Jian Dai: Empirical Study on Benchmarking Software Development Tasks. ICSP 2007: 221-232
2006
3EELi Ruan, Yongji Wang, Qing Wang, Fengdi Shu, Haitao Zeng, Shen Zhang: ARIMAmmse: An Improved ARIMA-based. COMPSAC (2) 2006: 135-138
2EEShen Zhang, Yongji Wang, Jie Tong, Jinhui Zhou, Li Ruan: Evaluation of Project Quality: A DEA-Based Approach. SPW/ProSim 2006: 88-96
2005
1EEShen Zhang, Amitava Datta: A Directional-Antenna Based MAC Protocol for Wireless Sensor Networks. ICCSA (2) 2005: 686-695

Coauthor Index

1Lianhong Cai [6]
2Jian Dai [4]
3Amitava Datta [1]
4Mingshu Li [4]
5Dapeng Liu [4]
6Helen M. Meng [6]
7M. Wasif Nisar [4]
8Li Ruan [2] [3] [4] [5]
9Fengdi Shu [3]
10Jie Tong [2]
11Qing Wang [3] [4]
12Yongji Wang [2] [3] [4] [5] [7] [8]
13Zhiyong Wu [6]
14Junchao Xiao [4] [7] [8]
15Lizi Xie [4]
16Ye Yang [7]
17Yun Yang [4]
18Feng Yuan [5]
19Haitao Zeng [3] [4]
20Lei Zhang [4]
21Jinhui Zhou [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)