dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Guo-qing Zhang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
2EEQingwei Xu, Yixiang Shi, Qiang Lu, Guo-qing Zhang, Qing-ming Luo, Yixue Li: GORouter: an RDF model for providing semantic query and inference services for Gene Ontology and its associations. BMC Bioinformatics 9(S-1): (2008)
2006
1EEGuo-qing Zhang, Zhi-Wei Cao, Qing-ming Luo, Yu-Dong Cai, Yixue Li: Operon prediction based on SVM. Computational Biology and Chemistry 30(3): 233-240 (2006)

Coauthor Index

1Yu-Dong Cai [1]
2Zhi-Wei Cao [1]
3Yixue Li (Yi-Xue Li) [1] [2]
4Qiang Lu [2]
5Qing-ming Luo [1] [2]
6Yixiang Shi [2]
7Qingwei Xu [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)