dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Huazong Zeng Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
1EEHuazong Zeng, Lijun Luo, Weixiong Zhang, Jie Zhou, Zuofeng Li, Hongyan Liu, Tiansheng Zhu, Xiangqian Feng, Yang Zhong: PlantQTL-GE: a database system for identifying candidate genes in rice and Arabidopsis by gene expression and QTL information. Nucleic Acids Research 35(Database-Issue): 879-882 (2007)

Coauthor Index

1Xiangqian Feng [1]
2Zuofeng Li [1]
3Hongyan Liu [1]
4Lijun Luo [1]
5Weixiong Zhang [1]
6Yang Zhong [1]
7Jie Zhou [1]
8Tiansheng Zhu [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)