dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Haitao Zeng Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
2EELi Ruan, Yongji Wang, Qing Wang, Mingshu Li, Yun Yang, Lizi Xie, Dapeng Liu, Haitao Zeng, Shen Zhang, Junchao Xiao, Lei Zhang, M. Wasif Nisar, Jian Dai: Empirical Study on Benchmarking Software Development Tasks. ICSP 2007: 221-232
2006
1EELi Ruan, Yongji Wang, Qing Wang, Fengdi Shu, Haitao Zeng, Shen Zhang: ARIMAmmse: An Improved ARIMA-based. COMPSAC (2) 2006: 135-138

Coauthor Index

1Jian Dai [2]
2Mingshu Li [2]
3Dapeng Liu [2]
4M. Wasif Nisar [2]
5Li Ruan [1] [2]
6Fengdi Shu [1]
7Qing Wang [1] [2]
8Yongji Wang [1] [2]
9Junchao Xiao [2]
10Lizi Xie [2]
11Yun Yang [2]
12Lei Zhang [2]
13Shen Zhang [1] [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)