dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiangchun Yu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
1EEZhi-yu Peng, Xin Zhou, Linchuan Li, Xiangchun Yu, Hongjiang Li, Zhiqiang Jiang, Guangyu Cao, Mingyi Bai, Xingchun Wang, Caifu Jiang, Haibin Lu, Xianhui Hou, Lijia Qu, Zhiyong Wang, Jianru Zuo, Xiangdong Fu, Zhen Su, Songgang Li, Hongwei Guo: Arabidopsis Hormone Database: a comprehensive genetic and phenotypic information database for plant hormone research in Arabidopsis. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 975-982 (2009)

Coauthor Index

1Mingyi Bai [1]
2Guangyu Cao [1]
3Xiangdong Fu [1]
4Hongwei Guo [1]
5Xianhui Hou [1]
6Caifu Jiang [1]
7Zhiqiang Jiang [1]
8Hongjiang Li [1]
9Linchuan Li [1]
10Songgang Li [1]
11Haibin Lu [1]
12Zhi-yu Peng [1]
13Lijia Qu [1]
14Zhen Su [1]
15Xingchun Wang [1]
16Zhiyong Wang [1]
17Xin Zhou [1]
18Jianru Zuo [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)