dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xu Ying Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
3EEXu Ying, Mu Lingling, Zan Hongying: Design of Online Automatic Assessment. CSSE (5) 2008: 1275-1278
2EEMu Lingling, Qian Xiaojie, Zhang Zhihong, Zhao Gang, Xu Ying: An Assessment Tool for Assembly Language Programming. CSSE (5) 2008: 882-884
1985
1 Guan Jiwen, Xu Ying, Chang Minche, Zhao Jizhi: Model Expert System MES. IJCAI 1985: 397-399

Coauthor Index

1Zhao Gang [2]
2Zan Hongying [3]
3Guan Jiwen [1]
4Zhao Jizhi [1]
5Mu Lingling [2] [3]
6Chang Minche [1]
7Qian Xiaojie [2]
8Zhang Zhihong [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)