dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiu Wen Yang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2001
2EEJing Zhao, Xiu Wen Yang, Jian Ping Li, Yuan Yan Tang: DNA Sequences Classification Based on Wavelet Packet Analysis. WAA 2001: 424-429
1EEXiu Wen Yang, Jing Zhao, Jian Ping Li, Jing Liu, Shun Peng Zeng: The Application of the Wavelet Transform to the Prediction of Gas Zones. WAA 2001: 430-434

Coauthor Index

1Jian Ping Li [1] [2]
2Jing Liu [1]
3Yuan Yan Tang [2]
4Shun Peng Zeng [1]
5Jing Zhao [1] [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)