dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Linjun Yang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
19EEZheng-Jun Zha, Linjun Yang, Tao Mei, Meng Wang, Zengfu Wang: Visual query suggestion. ACM Multimedia 2009: 15-24
18EELi Wang, Linjun Yang, Xinmei Tian: Query aware visual similarity propagation for image search reranking. ACM Multimedia 2009: 725-728
17EEDong Liu, Xian-Sheng Hua, Linjun Yang, Hong-Jiang Zhang: Multiple-Instance Active Learning for Image Categorization. MMM 2009: 239-249
16EELinjun Yang, Li Wang, Bo Geng, Xian-Sheng Hua: Query sampling for ranking learning in web search. SIGIR 2009: 754-755
15EEMeng Wang, Bo Liu, Linjun Yang, Xian-Sheng Hua: Accommodating colorblind users in image search. SIGIR 2009: 839
14EEDong Liu, Xian-Sheng Hua, Linjun Yang, Meng Wang, Hong-Jiang Zhang: Tag ranking. WWW 2009: 351-360
13EELei Wu, Linjun Yang, Nenghai Yu, Xian-Sheng Hua: Learning to tag. WWW 2009: 361-370
2008
12EEXinmei Tian, Linjun Yang, Jingdong Wang, Yichen Yang, Xiuqing Wu, Xian-Sheng Hua: Bayesian video search reranking. ACM Multimedia 2008: 131-140
11EEYang Yang, Bin B. Zhu, Rui Guo, Linjun Yang, Shipeng Li, Nenghai Yu: A comprehensive human computation framework: with application to image labeling. ACM Multimedia 2008: 479-488
10EEBo Geng, Linjun Yang, Zheng-Jun Zha, Chao Xu, Xian-Sheng Hua: Unbiased active learning for image retrieval. ICME 2008: 1325-1328
9EEXinmei Tian, Linjun Yang, Jingdong Wang, Xiuqing Wu, Xian-Sheng Hua: Transductive video annotation via local learnable kernel classifier. ICME 2008: 1509-1512
8EEJingdong Wang, Xinmei Tian, Linjun Yang, Zheng-Jun Zha, Xian-Sheng Hua: Optimized video scene segmentation. ICME 2008: 301-304
7EEBo Geng, Linjun Yang, Chao Xu, Xian-Sheng Hua: Collaborative learning for image and video annotation. Multimedia Information Retrieval 2008: 443-450
2007
6EETao Mei, Xian-Sheng Hua, Linjun Yang, Shipeng Li: VideoSense: towards effective online video advertising. ACM Multimedia 2007: 1075-1084
5EETao Mei, Linjun Yang, Xian-Sheng Hua, Hao Wei, Shipeng Li: VideoSense: a contextual video advertising system. ACM Multimedia 2007: 463-464
4EEBo Yang, Tao Mei, Xian-Sheng Hua, Linjun Yang, Shi-Qiang Yang, Mingjing Li: Online video recommendation based on multimodal fusion and relevance feedback. CIVR 2007: 73-80
3EELinjun Yang, Jiemin Liu, Xiaokang Yang, Xian-Sheng Hua: Multi-modality web video categorization. Multimedia Information Retrieval 2007: 265-274
2EETao Mei, Bo Yang, Xian-Sheng Hua, Linjun Yang, Shi-Qiang Yang, Shipeng Li: VideoReach: an online video recommendation system. SIGIR 2007: 767-768
2006
1EEBei Wang, Linjun Yang, Hong Lu, Xiangyang Xue: Post-Refinement of Shot Boundary Detection Based on Manifold Feature. Journal of Computer Research and Development 43(11): 1993-1998 (2006)

Coauthor Index

1Bo Geng [7] [10] [16]
2Rui Guo [11]
3Xian-Sheng Hua [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
4Mingjing Li [4]
5Shipeng Li [2] [5] [6] [11]
6Bo Liu [15]
7Dong Liu [14] [17]
8Jiemin Liu [3]
9Hong Lu [1]
10Tao Mei [2] [4] [5] [6] [19]
11Xinmei Tian [8] [9] [12] [18]
12Bei Wang [1]
13Jingdong Wang [8] [9] [12]
14Li Wang [16] [18]
15Meng Wang [14] [15] [19]
16Zengfu Wang [19]
17Hao Wei [5]
18Lei Wu [13]
19Xiuqing Wu [9] [12]
20Chao Xu [7] [10]
21Xiangyang Xue [1]
22Bo Yang [2] [4]
23Shiqiang Yang (Shi-Qiang Yang) [2] [4]
24Xiaokang Yang [3]
25Yang Yang [11]
26Yichen Yang [12]
27Nenghai Yu [11] [13]
28Zheng-Jun Zha [8] [10] [19]
29HongJiang Zhang (Hong-Jiang Zhang) [14] [17]
30Bin B. Zhu [11]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)