dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Huanming Yang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
6EEGuoqing Li, Lijia Ma, Chao Song, Zhentao Yang, Xiulan Wang, Hui Huang, Yingrui Li, Ruiqiang Li, Xiuqing Zhang, Huanming Yang, Jian Wang, Jun Wang: The YH database: the first Asian diploid genome database. Nucleic Acids Research 37(Database-Issue): 1025-1028 (2009)
2008
5EEXimiao He, Suhua Chang, Jiajie Zhang, Qian Zhao, Haizhen Xiang, Kanthida Kusonmano, Liu Yang, Zhong Sheng Sun, Huanming Yang, Jing Wang: MethyCancer: the database of human DNA methylation and cancer. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 836-841 (2008)
2007
4EESuhua Chang, Jiajie Zhang, Xiaoyun Liao, Xinxing Zhu, Dahai Wang, Jiang Zhu, Tao Feng, Baoli Zhu, George F. Gao, Jian Wang, Huanming Yang, Jun Yu, Jing Wang: Influenza Virus Database (IVDB): an integrated information resource and analysis platform for influenza virus research. Nucleic Acids Research 35(Database-Issue): 376-380 (2007)
2005
3EEJing Wang, Qingyou Xia, Ximiao He, Mingtao Dai, Jue Ruan, Jie Chen, Guo Yu, Haifeng Yuan, Yafeng Hu, Ruiqiang Li, Tao Feng, Chen Ye, Cheng Lu, Jun Wang, Songgang Li, Gane Ka-Shu Wong, Huanming Yang, Jian Wang, Zhonghuai Xiang, Zeyang Zhou, Jun Yu: SilkDB: a knowledgebase for silkworm biology and genomics. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 399-402 (2005)
2EEJing Wang, Ximiao He, Jue Ruan, Mingtao Dai, Jie Chen, Yong Zhang, Yafeng Hu, Chen Ye, Shengting Li, Lijuan Cong, Lin Fang, Bin Liu, Songgang Li, Jian Wang, David W. Burt, Gane Ka-Shu Wong, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang: ChickVD: a sequence variation database for the chicken genome. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 438-441 (2005)
2004
1 Wenming Zhao, Jing Wang, Ximiao He, Xiaobing Huang, Yongzhi Jiao, Mingtao Dai, Shulin Wei, Jian Fu, Ye Chen, Xiaoyu Ren, Yong Zhang, Peixiang Ni, Jianguo Zhang, Songgang Li, Jian Wang, Gane Ka-Shu Wong, Hongyu Zhao, Jun Yu, Huanming Yang, Jun Wang: BGI-RIS: an integrated information resource and comparative analysis workbench for rice genomics. Nucleic Acids Research 32(Database-Issue): 377-382 (2004)

Coauthor Index

1David W. Burt [2]
2Suhua Chang [4] [5]
3Jie Chen [2] [3]
4Ye Chen [1]
5Lijuan Cong [2]
6Mingtao Dai [1] [2] [3]
7Lin Fang [2]
8Tao Feng [3] [4]
9Jian Fu [1]
10George F. Gao [4]
11Ximiao He [1] [2] [3] [5]
12Yafeng Hu [2] [3]
13Hui Huang [6]
14Xiaobing Huang [1]
15Yongzhi Jiao [1]
16Kanthida Kusonmano [5]
17Guoqing Li [6]
18Ruiqiang Li [3] [6]
19Shengting Li [2]
20Songgang Li [1] [2] [3]
21Yingrui Li [6]
22Xiaoyun Liao [4]
23Bin Liu [2]
24Cheng Lu [3]
25Lijia Ma [6]
26Peixiang Ni [1]
27Xiaoyu Ren [1]
28Jue Ruan [2] [3]
29Chao Song [6]
30Zhong Sheng Sun [5]
31Dahai Wang [4]
32Jian Wang [1] [2] [3] [4] [6]
33Jing Wang [1] [2] [3] [4] [5]
34Jun Wang [1] [2] [3] [6]
35Xiulan Wang [6]
36Shulin Wei [1]
37Gane Ka-Shu Wong [1] [2] [3]
38Qingyou Xia [3]
39Haizhen Xiang [5]
40Zhonghuai Xiang [3]
41Liu Yang [5]
42Zhentao Yang [6]
43Chen Ye [2] [3]
44Guo Yu [3]
45Jun Yu [1] [2] [3] [4]
46Haifeng Yuan [3]
47Jiajie Zhang [4] [5]
48Jianguo Zhang [1]
49Xiuqing Zhang [6]
50Yong Zhang [1] [2]
51Hongyu Zhao [1]
52Qian Zhao [5]
53Wenming Zhao [1]
54Zeyang Zhou [3]
55Baoli Zhu [4]
56Jiang Zhu [4]
57Xinxing Zhu [4]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)