dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yingqing Xu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
11EEMizuki Oka, Kazuhiko Kato, Yingqing Xu, Lin Liang, Fang Wen: Scribble-a-Secret: Similarity-based password authentication using sketches. ICPR 2008: 1-4
2006
10EESonghua Xu, Yingqing Xu, Sing Bing Kang, David Salesin, Yunhe Pan, Heung-Yeung Shum: Animating Chinese paintings through stroke-based decomposition. ACM Trans. Graph. 25(2): 239-267 (2006)
2005
9EEDahua Lin, Yingqing Xu, Xiaoou Tang, Shuicheng Yan: Tensor-based factor decomposition for relighting. ICIP (2) 2005: 386-389
8EEVidya Setlur, Yingqing Xu, Xuejin Chen, Bruce Gooch: Retargeting vector animation for small displays. MUM 2005: 69-77
2004
7EEJue Wang, Bo Thiesson, Yingqing Xu, Michael F. Cohen: Image and Video Segmentation by Anisotropic Kernel Mean Shift. ECCV (2) 2004: 238-249
6EEHong Chen, Ziqiang Liu, Chuck Rose, Yingqing Xu, Heung-Yeung Shum, David Salesin: Example-based composite sketching of human portraits. NPAR 2004: 95-153
5EEJue Wang, Yingqing Xu, Heung-Yeung Shum, Michael F. Cohen: Video tooning. ACM Trans. Graph. 23(3): 574-583 (2004)
2002
4EEYanyun Chen, Yingqing Xu, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Modeling and rendering of realistic feathers. SIGGRAPH 2002: 630-636
3EEJin Wang, Hujun Bao, Weihua Zhou, Qunsheng Peng, Yingqing Xu: Automatic Image-Based Pencil Sketch Rendering. J. Comput. Sci. Technol. 17(3): 347-355 (2002)
2001
2 Liu Wenyin, Xin Tong, Yingqing Xu, Harry Shum: Artistic Image Generation by Deviation Mapping. Int. J. Image Graphics 1(4): 565-574 (2001)
1997
1EEYingqing Xu, Su Cheng, Qi Dongxu, Li Hua, Shenquan Liu: Physically based simulation of water currents and waves. Computers & Graphics 21(3): 277-280 (1997)

Coauthor Index

1Hujun Bao [3]
2Hong Chen [6]
3Xuejin Chen [8]
4Yanyun Chen [4]
5Su Cheng [1]
6Michael F. Cohen [5] [7]
7Qi Dongxu [1]
8Bruce Gooch [8]
9Baining Guo [4]
10Li Hua [1]
11Sing Bing Kang [10]
12Kazuhiko Kato [11]
13Lin Liang [11]
14Dahua Lin [9]
15Shenquan Liu [1]
16Wenyin Liu (Liu Wenyin) [2]
17Ziqiang Liu [6]
18Mizuki Oka [11]
19Yunhe Pan [10]
20Qunsheng Peng [3]
21Chuck Rose [6]
22David Salesin [6] [10]
23Vidya Setlur [8]
24Harry Shum (Heung-Yeung Shum) [2] [4] [5] [6] [10]
25Xiaoou Tang [9]
26Bo Thiesson [7]
27Xin Tong [2]
28Jin Wang [3]
29Jue Wang [5] [7]
30Fang Wen [11]
31Songhua Xu [10]
32Shuicheng Yan [9]
33Weihua Zhou [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)