dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xiang Xu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
8EEHimanshu Gupta, Xianjin Zhu, Xiang Xu: Deductive Framework for Programming Sensor Networks. ICDE 2009: 281-292
7EEJinyu Wu, Xiang Xu, Jian Xiao, Long Xu, Huiguang Yi, Shengjie Gao, Jing Liu, Qiyu Bao, Fangqing Zhao, Xiaokun Li: FlyPhy: a phylogenomic analysis platform for Drosophila genes and gene families. BMC Bioinformatics 10: (2009)
6EEGuohua Gao, Xiang Xu, Hong Seok Kang: A theoretical study on fullerene-dizincocene hybrids. Journal of Computational Chemistry 30(6): 978-982 (2009)
2008
5EELiannan Lin, Jinzhao Wu, Xiang Xu: Open Logic Based on Partial-Ordered Partition Model. TASE 2008: 247-254
4EEXiang Xu, Jinyu Wu, Jian Xiao, Yi Tan, Qiyu Bao, Fangqing Zhao, Xiaokun Li: PlasmoGF: an integrated system for comparative genomics and phylogenetic analysis of Plasmodium gene families. Bioinformatics 24(9): 1217-1220 (2008)
2007
3EEHao Wang, Yuyi Ou, Jie Ling, Xiang Xu, Heqing Guo: A New Certified Email Protocol. DEXA Workshops 2007: 683-687
2EEHao Wang, Yuyi Ou, Jie Ling, Lu Liang, Xiang Xu: Certified Email Delivery with Offline TTP. IAS 2007: 15-20
2004
1EEYa-Hong Hu, Wen-Jing Hsu, Xiang Xu: Efficient Algorithms for Load Shuffling in Split-platform AS/RS. ICRA 2004: 2717-2722

Coauthor Index

1Qiyu Bao [4] [7]
2Guohua Gao [6]
3Shengjie Gao [7]
4Heqing Guo [3]
5Himanshu Gupta [8]
6Wen-Jing Hsu [1]
7Ya-Hong Hu [1]
8Hong Seok Kang [6]
9Xiaokun Li [4] [7]
10Lu Liang [2]
11Liannan Lin [5]
12Jie Ling [2] [3]
13Jing Liu [7]
14Yuyi Ou [2] [3]
15Yi Tan [4]
16Hao Wang [2] [3]
17Jinyu Wu [4] [7]
18Jinzhao Wu [5]
19Jian Xiao [4] [7]
20Long Xu [7]
21Huiguang Yi [7]
22Fangqing Zhao [4] [7]
23Xianjin Zhu [8]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)