dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xian Xu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
12EEYoung-Rae Cho, Aidong Zhang, Xian Xu: Semantic similarity based feature extraction from microarray expression data. IJDMB 3(3): 333-345 (2009)
11EEXian Xu: Expressing First-Order pi-Calculus in Higher-Order Calculus of Communicating Systems. J. Comput. Sci. Technol. 24(1): 122-137 (2009)
2007
10EEXian Xu: P Systems and Finite Automata. CISIS 2007: 135-138
9EEXian Xu, Xiaoju Dong, Yuxi Fu: A Model in kappa for DNA Addition. Electr. Notes Theor. Comput. Sci. 171(2): 209-222 (2007)
2006
8EEXian Xu, Aidong Zhang: Boost Feature Subset Selection: A New Gene Selection Algorithm for Microarray Dataset. International Conference on Computational Science (2) 2006: 670-677
2005
7EEXian Xu, Aidong Zhang: Selecting Informative Genes from Microarray Dataset by Incorporating Gene Ontology. BIBE 2005: 241-245
6EEZhupeng Dong, Xiaoju Dong, Xian Xu, Yuxi Fu, Zhizhou Zhang, Lin He: An Implementation for Mapping SBML to BioSPI. FSKD (2) 2005: 1128-1131
5EEXian Xu, Aidong Zhang: Virtual Gene: A Gene Selection Algorithm for Sample Classification on Microarray Datasets. International Conference on Computational Science (2) 2005: 1038-1045
4EEXian Xu, Aidong Zhang: Virtual Gene: Using Correlations Between Genes to Select Informative Genes on Microarray Datasets. T. Comp. Sys. Biology 2: 138-152 (2005)
2004
3EEXutong Niu, Xian Xu, Alok Srivastava, Chung-yen Kuo, Vasilia Velissariou, Ron Li, Keith W. Bedford, C. K. Shum, J. Raul Ramirez, Aidong Zhang: Spatial Technologies for Coastal Management. DG.O 2004
2EEXian Xu, Ruonan Rao, Zhaoqing Jia, Jinyuan You: Grid Service and JCA: An Effective Integration Strategy. IEEE SCC 2004: 571-574
2003
1EERuijin Ma, Tarig Ali, Xutong Niu, Vasilia Velissariou, Kai-chien (Kevin) Cheng, Chung-yen Kuo, Xian Xu, Ahmed Elaksher, Ron Li, Keith W. Bedford, C. K. Shum, J. Raul Ramirez, Aidong Zhang: A Spatio-Temporal Decision Making System for Coastal Change Monitoring and Coastal Management. DG.O 2003

Coauthor Index

1Tarig Ali [1]
2Keith W. Bedford [1] [3]
3Kai-chien (Kevin) Cheng [1]
4Young-Rae Cho [12]
5Xiaoju Dong [6] [9]
6Zhupeng Dong [6]
7Ahmed Elaksher [1]
8Yuxi Fu [6] [9]
9Lin He [6]
10Zhaoqing Jia [2]
11Chung-yen Kuo [1] [3]
12Ron Li (Rongxing (Ron) Li) [1] [3]
13Ruijin Ma [1]
14Xutong Niu [1] [3]
15J. Raul Ramirez [1] [3]
16Ruonan Rao [2]
17C. K. Shum [1] [3]
18Alok Srivastava [3]
19Vasilia Velissariou [1] [3]
20Jinyuan You [2]
21Aidong Zhang [1] [3] [4] [5] [7] [8] [12]
22Zhizhou Zhang [6]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)