dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Maoqiang Xie Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
4EEMaoqiang Xie, Jinli Liu, Nan Zheng, Dong Li, Yalou Huang, Yang Wang: Semi-Supervised Graph-Ranking for Text Retrieval. AIRS 2008: 256-263
3EEDong Li, Yang Wang, Weijian Ni, Yalou Huang, Maoqiang Xie: An Ensemble Approach to Learning to Rank. FSKD (2) 2008: 101-105
2EEDong Li, Maoqiang Xie, Yang Wang, Yalou Huang, Weijian Ni: Multiple Ranker Method in Document Retrieval. ICIC (3) 2008: 407-414
1EEWeijian Ni, Yalou Huang, Maoqiang Xie: A Query Dependent Approach to Learning to Rank for Information Retrieval. WAIM 2008: 262-269

Coauthor Index

1Yalou Huang [1] [2] [3] [4]
2Dong Li [2] [3] [4]
3Jinli Liu [4]
4Weijian Ni [1] [2] [3]
5Yang Wang [2] [3] [4]
6Nan Zheng [4]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)