dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Fan Xie Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
1EEFan Xie, Suoju He, Xiao Liu, Xingguo Li, Junping Du, Jiajian Yang, Yiwen Fu, Yang Chen, Junping Wang, Zhiqing Liu, Qiliang Zhu: To create neuro-controlled game opponent from UCT-created data. GEC Summit 2009: 1013-1016

Coauthor Index

1Yang Chen [1]
2Junping Du [1]
3Yiwen Fu [1]
4Suoju He [1]
5Xingguo Li [1]
6Xiao Liu [1]
7Zhiqing Liu [1]
8Junping Wang [1]
9Jiajian Yang [1]
10Qiliang Zhu [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)