dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wenjuan Wu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
5EEWenjuan Wu, Zengqiang Chen, Zhuzhi Yuan: A Rigorous Computer-Assisted Verification of Horseshoe Chaos in a Seasonally Forced SEIR Epidemic Model. ICYCS 2008: 3033-3038
2007
4EELi Zeng, Lida Xu, Zhongzhi Shi, Maoguang Wang, Wenjuan Wu: Distributed computing environment: Approaches and applications. SMC 2007: 3240-3244
2006
3EEXiaoyong Du, He Hu, Man Li, Wenjuan Wu, Guo Qin: An Economic Semantic Web Platform. GCC Workshops 2006: 49-53
2EEWenjuan Wu, Xiaoyong Du, He Hu, Ning Ma: An Ontology-Based and Cooperative Annotation System. Intelligent Information Processing 2006: 537-542
2005
1EEHe Hu, Yiyu Zhao, Yan Wang, Man Li, Dazhi Wang, Wenjuan Wu, Jun He, Xiaoyong Du, Shan Wang: Cooperative Ontology Development Environment CODE and a Demo Semantic Web on Economics. APWeb 2005: 1049-1052

Coauthor Index

1Zengqiang Chen [5]
2Xiaoyong Du [1] [2] [3]
3Jun He [1]
4He Hu [1] [2] [3]
5Man Li [1] [3]
6Ning Ma [2]
7Guo Qin [3]
8Zhongzhi Shi [4]
9Dazhi Wang [1]
10Maoguang Wang [4]
11Shan Wang [1]
12Yan Wang [1]
13Lida Xu [4]
14Zhuzhi Yuan [5]
15Li Zeng [4]
16Yiyu Zhao [1]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)