dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhongli Wang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
2EEYun-Hui Liu, Hesheng Wang, Zhongli Wang: Adaptive visual servoing using common image features with unknown geometry. ICRA 2008: 87-92
1EEHesheng Wang, Yun-Hui Liu, Zhongli Wang: Uncalibrated dynamic visual servoing using line features. IROS 2008: 3046-3051

Coauthor Index

1Yunhui Liu (Yun-Hui Liu) [1] [2]
2Hesheng Wang [1] [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)