dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yigang Wang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
12EEBin Zhang, Danwei Wang, Yongqiang Ye, Yigang Wang, Keliang Zhou: Multirate iterative learning control schemes. ICARCV 2008: 769-774
11EETingting Fu, Yigang Wang, Huaidong Shi, Hao Fu: Extending Intelligent Space with Ubiquitous Computing Technology: the Rich Servants Service Model. ICNSC 2008: 1846-1849
10EEJialin Cui, Yigang Wang, Shengli Fan, Zhuoyuan Wang, Shenghuai Xu: Discussion on Computer Education Mode of Engineering Course in Independent College. ICYCS 2008: 2391-2395
2007
9EETingting Fu, Yigang Wang, Peng Liu, Yehua Du: Integrating Agents and Web Services into Cooperative Design Platform of Vehicles Headlight. SNPD (1) 2007: 27-32
8EEKeliang Zhou, Danwei Wang, Bin Zhang, Yigang Wang, J. A. Ferreira, S. W. H. de Haan: Dual-mode structure digital repetitive control. Automatica 43(3): 546-554 (2007)
2006
7EEYueming Wang, Gang Pan, Zhaohui Wu, Yigang Wang: Exploring Facial Expression Effects in 3D Face Recognition Using Partial ICP. ACCV (1) 2006: 581-590
6EETorsten Engelbrecht, Linqiang Chen, Yigang Wang: Computer Interaction by Camera Tracking. Edutainment 2006: 1243-1251
5EEBin Zhang, Danwei Wang, Yongqiang Ye, Yigang Wang: Tracking Accuracy Improvement by Sliding Phase-in Iterative Learning Control. ICARCV 2006: 1-6
4EELingyun Yu, Cui Yu, Yigang Wang: Multi-Projector Seamless Display System Based on PC-Cluster. ICAT Workshops 2006: 125-130
3EEJinglong Fang, Shuo Chen, Zhigeng Pan, Yigang Wang: A Simplification to Support Vector Machine for the Second Training. ICAT Workshops 2006: 73-78
2003
2EEYigang Wang, Bernd Fröhlich, Martin Göbel: Selective refinement of progressive meshes using vertex hierarchies. Computers & Graphics 27(2): 179-188 (2003)
1998
1 Yigang Wang, Hujun Bao, Qunsheng Peng: Accelerated Walkthroughs of Virtual Environments Based on Visibility Preprocessing and Simplification. Comput. Graph. Forum 17(3): 187-194 (1998)

Coauthor Index

1Hujun Bao [1]
2Linqiang Chen [6]
3Shuo Chen [3]
4Jialin Cui [10]
5Yehua Du [9]
6Torsten Engelbrecht [6]
7Shengli Fan [10]
8Jinglong Fang [3]
9J. A. Ferreira [8]
10Bernd Fröhlich (Bernd Froehlich) [2]
11Hao Fu [11]
12Tingting Fu [9] [11]
13Martin Göbel [2]
14S. W. H. de Haan [8]
15Peng Liu [9]
16Gang Pan [7]
17Zhigeng Pan [3]
18Qunsheng Peng [1]
19Huaidong Shi [11]
20Danwei Wang [5] [8] [12]
21Yueming Wang [7]
22Zhuoyuan Wang [10]
23Zhaohui Wu [7]
24Shenghuai Xu [10]
25Yongqiang Ye [5] [12]
26Cui Yu [4]
27Lingyun Yu [4]
28Bin Zhang [5] [8] [12]
29Keliang Zhou [8] [12]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)