dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xianchang Wang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2001
9EEJia-Huai You, Xianchang Wang, Li-Yan Yuan: Nonmonotonic Reasoning as Prioritized Argumentation. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 13(6): 968-979 (2001)
1999
8EEJia-Huai You, Xianchang Wang, Li-Yan Yuan: Compiling Defeasible Inheritance Networks to General Logic Programs. Artif. Intell. 113(1-2): 247-268 (1999)
1997
7 Jia-Huai You, Xianchang Wang, Li-Yan Yuan: Disjunctive Logic Programming as Constrained Inferences. ICLP 1997: 361-375
6 Xianchang Wang, Jia-Huai You, Li-Yan Yuan: A Default Interpretation of Defeasible Network. IJCAI (1) 1997: 156-161
5 Xianchang Wang, Jia-Huai You, Li-Yan Yuan: On Confluence Property of Active Databases with Meta-Rules. Rules in Database Systems 1997: 118-132
1996
4 Xianchang Wang, Jia-Huai You, Li-Yan Yuan: Circumscription by Inference Rules with Priority. ECAI 1996: 110-116
3 Xianchang Wang, Jia-Huai You, Li-Yan Yuan: Nonmonotonic Reasoning by Monotonic Inference with Priority Constraints. NMELP 1996: 91-109
1993
2 Xianchang Wang, Huowang Chen, Quingping Zhao, Wei Li: W - A Logic System Based on the Shared Common Knowledge Views. IJCAI 1993: 410-415
1991
1 Xianchang Wang, Huowang Chen: On Semantics of TMS. IJCAI 1991: 306-309

Coauthor Index

1Huowang Chen [1] [2]
2Wei Li [2]
3Jia-Huai You [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
4Li-Yan Yuan [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
5Quingping Zhao [2]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)