dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Shan Wang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
71EELei Chen, Chengfei Liu, Xiao Zhang, Shan Wang, Darijus Strasunskas, Stein L. Tomassen, Jinghai Rao, Wen-Syan Li, K. Selçuk Candan, Dickson K. W. Chiu, Yi Zhuang, Clarence A. Ellis, Kwang-Hoon Kim: Advances in Web and Network Technologies, and Information Management, APWeb/WAIM 2009 International Workshops: WCMT 2009, RTBI 2009, DBIR-ENQOIR 2009, PAIS 2009, Suzhou, China, April 2-4, 2009, Revised Selected Papers Springer 2009
70EEYanqin Xiao, Yansong Zhang, Shan Wang, Hong Chen: Efficient Incremental Computation of CUBE in Multiple Versions What-If Analysis. APWeb/WAIM 2009: 235-247
69EEYanqin Xiao, Yansong Zhang, Shan Wang, Hong Chen: Incremental Computation for MEDIAN Cubes in What-If Analysis. APWeb/WAIM 2009: 248-259
68EEYansong Zhang, Yu Zhang, Yanqin Xiao, Shan Wang, Hong Chen: The Tradeoff of Delta Table Merging and Re-writing Algorithms in What-If Analysis Application. APWeb/WAIM 2009: 260-272
67EEXiongpai Qin, Wei Cao, Shan Wang: Lightweight Data Mining Based Database System Self-optimization: A Case Study. APWeb/WAIM 2009: 623-628
66EEYansong Zhang, Yanqin Xiao, Zhanwei Wang, Xiaodong Ji, Yunkui Huang, Shan Wang: ScaMMDB: Facing Challenge of Mass Data Processing with MMDB. APWeb/WAIM Workshops 2009: 1-12
65EEYunkui Huang, Yansong Zhang, Xiaodong Ji, Zhanwei Wang, Shan Wang: A Data Distribution Strategy for Scalable Main-Memory Database. APWeb/WAIM Workshops 2009: 13-24
64EEWenjing Zhou, Xiangwei Xie, Hui Li, Xiao Zhang, Shan Wang: A Database Approach for Accelerate Video Data Access. APWeb/WAIM Workshops 2009: 45-57
63EEHali Pang, Yongjun Wei, Shan Wang, Xiaobin Liu: Research on Multi-time Period Production Plan of Supply Chain under Demands Uncertainty. ISNN (1) 2009: 1098-1106
2008
62EEWei Li, Shan Wang, Ji-Bo Wei: An Evolutionary Topology Unaware TDMA MAC Protocol for Ad Hoc Networks. ICC 2008: 4825-4829
61EEXiongpai Qin, Yanqin Xiao, Wei Cao, Shan Wang: A Parallel Recovery Scheme for Update Intensive Main Memory Database Systems. PDCAT 2008: 509-516
60EEWei Cao, Xiongpai Qin, Shan Wang: COCA: More Accurate Multidimensional Histograms out of More Accurate Correlations Detection. WAIM 2008: 429-434
59EEWei Li, Ji-Bo Wei, Shan Wang: An Evolutionary Time Spread Multiple Access Protocol for Ad Hoc Networks. WCNC 2008: 1781-1785
58EEBiao Qin, Shan Wang, Xiaoyong Du, Qiming Chen, Qiuyue Wang: Graph-based query rewriting for knowledge sharing between peer ontologies. Inf. Sci. 178(18): 3525-3542 (2008)
57EEShan Wang, Shi Zheng, Lida Xu, Dezheng Li, Huan Meng: A literature review of electronic marketplace research: Themes, theories and an integrative framework. Information Systems Frontiers 10(5): 555-571 (2008)
2007
56EENathanael Chambers, Shan Wang, Daniel Jurafsky: Classifying Temporal Relations Between Events. ACL 2007
55EEShan Wang, Jun Zhang, Zhaohui Peng, Jiang Zhan, Qiuyue Wang: Study on Efficiency and Effectiveness of KSORD. APWeb/WAIM 2007: 6-17
54EEQing Zhu, Shan Wang, Guorong Li, Guangqiang Liu, Xiaoyong Du: QoS-Based Services Selecting and Optimizing Algorithms on Grid. APWeb/WAIM Workshops 2007: 156-167
53EEDawei Liu, Shan Wang, Biao Qin, Weiwei Gong: Characterizing DSS Workloads from the Processor Perspective. APWeb/WAIM Workshops 2007: 235-240
52EEJun Zhang, Zhaohui Peng, Shan Wang, Jiang Zhan: Exploiting Connection Relation to Compress Data Graph. APWeb/WAIM Workshops 2007: 241-246
51EEShan Wang, Norman P. Archer, Yanli Per: Linking Organizational Culture and Hospital Information Systems Implementation. CONFENIS (1) 2007: 617-626
50EEJun Zhang, Zhaohui Peng, Shan Wang: QuickCN: A Combined Approach for Efficient Keyword Search over Databases. DASFAA 2007: 1032-1035
49EEHua Luan, Xiaoyong Du, Shan Wang, Yongzhi Ni, Qiming Chen: J+-Tree: A New Index Structure in Main Memory. DASFAA 2007: 386-397
48EEJiang Zhan, Shan Wang: ITREKS: Keyword Search over Relational Database by Indexing Tuple Relationship. DASFAA 2007: 67-78
47EEBolin Ding, Jeffrey Xu Yu, Shan Wang, Lu Qin, Xiao Zhang, Xuemin Lin: Finding Top-k Min-Cost Connected Trees in Databases. ICDE 2007: 836-845
46EEJun Zhang, Zhaohui Peng, Shan Wang, Huijing Nie: CLASCN: Candidate Network Selection for Efficient Top- k Keyword Queries over Databases. J. Comput. Sci. Technol. 22(2): 197-207 (2007)
45EETao-Yuan Cheng, Shan Wang: A Novel Approach to Clustering Merchandise Records. J. Comput. Sci. Technol. 22(2): 228-231 (2007)
2006
44EEBiao Qin, Shan Wang, Xiaoyong Du: Materialized View Maintenance in Peer Data Management Systems. APWeb 2006: 726-732
43EEMan Li, Xiaoyong Du, Shan Wang: Selection of Materialized Relations in Ontology Repository Management System. KSEM 2006: 241-251
42EEJun Zhang, Zhaohui Peng, Shan Wang, Huijing Nie: Si-SEEKER: Ontology-Based Semantic Search over Databases. KSEM 2006: 599-611
41EECuiping Li, Beng Chin Ooi, Anthony K. H. Tung, Shan Wang: DADA: a data cube for dominant relationship analysis. SIGMOD Conference 2006: 659-670
40EEShan Wang, Zhaohui Peng, Jun Zhang, Lu Qin, Sheng Wang, Jeffrey Xu Yu, Bolin Ding: NUITS: A Novel User Interface for Efficient Keyword Search over Databases. VLDB 2006: 1143-1146
39EEZhaohui Peng, Jun Zhang, Shan Wang, Lu Qin: TreeCluster: Clustering Results of Keyword Search over Databases. WAIM 2006: 385-396
38EEBiao Qin, Shan Wang, Xiaoyong Du: A Framework for Query Reformulation Between Knowledge Base Peers. WAIM 2006: 544-556
37EEJun Zhang, Zhaohui Peng, Shan Wang, Huijing Nie: PreCN: Preprocessing Candidate Networks for Efficient Keyword Search over Databases. WISE 2006: 28-39
36EEShan Wang, Norman P. Archer, Wuping Zheng: An Exploratory Study of Electronic Marketplace Adoption: A Multiple Perspective View. Electronic Markets 16(4): 337-348 (2006)
35EECuiping Li, Shan Wang: Efficient Incremental Maintenance for Distributive and Non-Distributive Aggregate Functions. J. Comput. Sci. Technol. 21(1): 52-65 (2006)
34EEBiao Qin, Shan Wang, Xiaoyong Du: 2DCMA: An Effective Maintenance Algorithm of Materialized Views in Peer Data Management Systems. J. Comput. Sci. Technol. 21(4): 503-512 (2006)
33EEShan Wang, Xiaoyong Du, Xiaofeng Meng, Hong Chen: Database Research: Achievements and Challenges. J. Comput. Sci. Technol. 21(5): 823-837 (2006)
2005
32 Yanchun Zhang, Katsumi Tanaka, Jeffrey Xu Yu, Shan Wang, Minglu Li: Web Technologies Research and Development - APWeb 2005, 7th Asia-Pacific Web Conference, Shanghai, China, March 29 - April 1, 2005, Proceedings Springer 2005
31EEHe Hu, Yiyu Zhao, Yan Wang, Man Li, Dazhi Wang, Wenjuan Wu, Jun He, Xiaoyong Du, Shan Wang: Cooperative Ontology Development Environment CODE and a Demo Semantic Web on Economics. APWeb 2005: 1049-1052
30EEKunlong Zhang, Shan Wang: LinkNet: A New Approach for Searching in a Large Peer-to-Peer System. APWeb 2005: 241-246
29EEMan Li, Dazhi Wang, Xiaoyong Du, Shan Wang: Ontology Construction for Semantic Web: A Role-Based Collaborative Development Method. APWeb 2005: 609-619
28EEBiao Qin, Shan Wang, Xiaoyong Du: Effective Maintenance of Materialized Views in Peer Data Management Systems. SKG 2005: 18
27EEMan Li, Xiaoyong Du, Shan Wang: A Semi-automatic Ontology Acquisition Method for the Semantic Web. WAIM 2005: 209-220
26EEShan Wang, Kunlong Zhang: Searching Databases with Keywords. J. Comput. Sci. Technol. 20(1): 55-62 (2005)
25EESheng-En Li, Shan Wang: Semi-Closed Cube: An Effective Approach to Trading Off Data Cube Size and Query Response Time. J. Comput. Sci. Technol. 20(3): 367-372 (2005)
2004
24 Shan Wang, Dongqing Yang, Katsumi Tanaka, Fabio Grandi, Shuigeng Zhou, Eleni E. Mangina, Tok Wang Ling, Il-Yeol Song, Jihong Guan, Heinrich C. Mayr: Conceptual Modeling for Advanced Application Domains, ER 2004 Workshops CoMoGIS, COMWIM, ECDM, CoMoA, DGOV, and ECOMO, Shanghai, China, November 8-12, 2004, Proceedings Springer 2004
23EEYingjie He, Yanfeng Shu, Shan Wang, Xiaoyong Du: Efficient Top-k Query Processing in P2P Network. DEXA 2004: 381-390
22EECuiping Li, Gao Cong, Anthony K. H. Tung, Shan Wang: Incremental maintenance of quotient cube for median. KDD 2004: 226-235
21EEYu Wang, Haixun Wang, Xiaofeng Meng, Shan Wang: Estimating the Selectivity of XML Path Expression with Predicates by Histograms. WAIM 2004: 409-418
20EEShan Wang, Norman P. Archer: Supporting collaboration in business-to-business electronic marketplaces. Inf. Syst. E-Business Management 2(2-3): 269-286 (2004)
19EECuiping Li, Kum-Hoe Tung, Shan Wang: Incremental Maintenance of Quotient Cube Based on Galois Lattice.. J. Comput. Sci. Technol. 19(3): 302-308 (2004)
2003
18EEJing Wang, Xiaofeng Meng, Shan Wang: Integrating Path Index with Value Index for XML Data. APWeb 2003: 95-100
17EESong Chen, Shan Wang, Ming-Tian Zhou: Mobile Middleware Based on Distributed Object. GCC (1) 2003: 833-838
16EEHuiping Cao, Shan Wang, Lingwei Li: Location dependent query in a mobile environment. Inf. Sci. 154(1-2): 71-83 (2003)
2002
15EECuiping Li, Sheng-En Li, Shan Wang, Xiaoyong Du: Efficient Constraint-Based Exploratory Mining on Large Data Cubes. PAKDD 2002: 381-392
14EEZhiming Ding, Xiaofeng Meng, Shan Wang: A Transactional Asynchronous Replication Scheme for Mobile Database Systems. J. Comput. Sci. Technol. 17(4): 389-396 (2002)
13EEFeng Yu, Shan Wang: Compressed Data Cube for Approximate OLAP Query Processing. J. Comput. Sci. Technol. 17(5): 625-635 (2002)
12EEZhang Lei, Xiaoyong Du, Shan Wang: A Personalized Information Dissemination System Based on How-Net. J. Comput. Sci. Technol. 17(6): 901-907 (2002)
2001
11 Zhang Lei, Xiaoyong Du, Shan Wang: FAIRY: Personalized Information Dissemination System Based on How-Net. CODAS 2001: 131-138
10 Zhiming Ding, Xiaofeng Meng, Shan Wang: A Novel Conflict Detection and Resolution Strategy Based on TLRSP in Replicated Mobile Database Systems. DASFAA 2001: 234-
9EEXiaofeng Meng, Shan Wang: NChiql: The Chinese Natural Language Interface to Databases. DEXA 2001: 145-154
8EEZhiming Ding, Xiaofeng Meng, Shan Wang: O2PC-MT: A Novel Optimistic Two-Phase Commit Protocol for Mobile Transactions. DEXA 2001: 846-856
7EEXiaofeng Meng, Shan Wang, Kam-Fai Wong: Overview of a Chinese Natural Language Interface to Databases: NChiql. Int. J. Comput. Proc. Oriental Lang. 14(3): 213-232 (2001)
2000
6EEFeng Yu, Xiaoyong Du, Shan Wang: Materialized View Selection in a Data Warehouse. Web-Age Information Management 2000: 323-328
5EEXiaofeng Meng, Shuang Liu, Shan Wang: Word Segmentation Based on Database Semantics in NChiql. J. Comput. Sci. Technol. 15(4): 346-354 (2000)
4EEJi-Rong Wen, Chen Hong, Shan Wang: POTENTIAL: A Highly Adaptive Core of Parallel Database System. J. Comput. Sci. Technol. 15(6): 527-541 (2000)
1999
3 Xiaofeng Meng, Shan Wang, Xiaohua Jia, Jinli Cao: Natural Language Query Optimization and Translation in Chinese Database Systems. CODAS 1999: 340-351
2EEShan Wang, Xiaofeng Meng, Shuang Liu: Nchiql: A Chinese Natural Language Query System to Databases. DANTE 1999: 453-460
1EEXiaofeng Meng, Yong Zhou, Shan Wang: Domain Knowledge Extracting in a Chinese Natural Language Interface to Databases: NChiql. PAKDD 1999: 179-183

Coauthor Index

1Norman P. Archer [20] [36] [51]
2K. Selçuk Candan [71]
3Huiping Cao [16]
4Jinli Cao [3]
5Wei Cao [60] [61] [67]
6Nathanael Chambers [56]
7Hong Chen [33] [68] [69] [70]
8Qiming Chen [49] [58]
9Song Chen [17]
10Lei Chen [71]
11Tao-Yuan Cheng [45]
12Dickson K. W. Chiu [71]
13Gao Cong [22]
14Bolin Ding [40] [47]
15Zhiming Ding [8] [10] [14]
16Xiaoyong Du [6] [11] [12] [15] [23] [27] [28] [29] [31] [33] [34] [38] [43] [44] [49] [54] [58]
17Clarence A. Ellis [71]
18Weiwei Gong [53]
19Fabio Grandi [24]
20Jihong Guan [24]
21Jun He [31]
22Yingjie He [23]
23Chen Hong [4]
24He Hu [31]
25Yunkui Huang [65] [66]
26Xiaodong Ji [65] [66]
27Xiaohua Jia [3]
28Daniel Jurafsky [56]
29Kwang-Hoon Kim [71]
30Zhang Lei [11] [12]
31Cuiping Li [15] [19] [22] [35] [41]
32Dezheng Li [57]
33Guorong Li [54]
34Hui Li [64]
35Lingwei Li [16]
36Man Li [27] [29] [31] [43]
37Minglu Li [32]
38Sheng-En Li [15] [25]
39Wei Li [59] [62]
40Wen-Syan Li [71]
41Xuemin Lin [47]
42Tok Wang Ling [24]
43Chengfei Liu [71]
44Dawei Liu [53]
45Guangqiang Liu [54]
46Shuang Liu [2] [5]
47Xiaobin Liu [63]
48Hua Luan [49]
49Eleni E. Mangina [24]
50Heinrich C. Mayr [24]
51Huan Meng [57]
52Xiaofeng Meng [1] [2] [3] [5] [7] [8] [9] [10] [14] [18] [21] [33]
53Yongzhi Ni [49]
54Huijing Nie [37] [42] [46]
55Beng Chin Ooi [41]
56Hali Pang [63]
57Zhaohui Peng [37] [39] [40] [42] [46] [50] [52] [55]
58Yanli Per [51]
59Biao Qin [28] [34] [38] [44] [53] [58]
60Lu Qin [39] [40] [47]
61Xiongpai Qin [60] [61] [67]
62Jinghai Rao [71]
63Yanfeng Shu [23]
64Il-Yeol Song [24]
65Darijus Strasunskas [71]
66Katsumi Tanaka [24] [32]
67Stein L. Tomassen [71]
68Anthony K. H. Tung [22] [41]
69Kum-Hoe Tung [19]
70Dazhi Wang [29] [31]
71Haixun Wang [21]
72Jing Wang [18]
73Qiuyue Wang [55] [58]
74Sheng Wang [40]
75Yan Wang [31]
76Yu Wang [21]
77Zhanwei Wang [65] [66]
78Ji-Bo Wei [59] [62]
79Yongjun Wei [63]
80Ji-Rong Wen [4]
81Kam-Fai Wong [7]
82Wenjuan Wu [31]
83Yanqin Xiao [61] [66] [68] [69] [70]
84Xiangwei Xie [64]
85Lida Xu [57]
86Dongqing Yang [24]
87Feng Yu [6] [13]
88Jeffrey Xu Yu (Xu Yu) [32] [40] [47]
89Jiang Zhan [48] [52] [55]
90Jun Zhang [37] [39] [40] [42] [46] [50] [52] [55]
91Kunlong Zhang [26] [30]
92Xiao Zhang [47] [64] [71]
93Yanchun Zhang [32]
94Yansong Zhang [65] [66] [68] [69] [70]
95Yu Zhang [68]
96Yiyu Zhao [31]
97Shi Zheng [57]
98Wuping Zheng [36]
99Ming-Tian Zhou [17]
100Shuigeng Zhou [24]
101Wenjing Zhou [64]
102Yong Zhou [1]
103Qing Zhu [54]
104Yi Zhuang [71]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)