dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jianrong Wang Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
5EEShuang Liang, Xingyu Jiang, Jianrong Wang, Haifeng Zhao, Ye Zhang, Wanshan Wang: Study on negotiation model of collaborative design based on Customer Satisfaction. CSCWD 2008: 962-966
4EEJianrong Wang, Dongwei Huang, Yingying Su, Wanshan Wang: Aeroengine Health Assessment Using a Web-Based Grey Analytic Hierarchy Process. CSSE (1) 2008: 411-414
3EEYingying Su, Wanshan Wang, Jianrong Wang, Shuang Liang: Research on the Workflow System of Collaborative Process Planning. CSSE (2) 2008: 597-600
2EEJianrong Wang, Shouming Hou, Yingying Su, Jianwei Du, Wanshan Wang: Markov Decision Process Based Multi-agent System Applied to Aeroengine Maintenance Policy Optimization. FSKD (3) 2008: 401-408
1EEJianrong Wang, Tianbiao Yu, Wanshan Wang, Ge Yu: Research on Web-Based Multi-Agent System for Aeroengine Fault Diagnosis. WAIM 2008: 195-202

Coauthor Index

1Jianwei Du [2]
2Shouming Hou [2]
3Dongwei Huang [4]
4Xingyu Jiang [5]
5Shuang Liang [3] [5]
6Yingying Su [2] [3] [4]
7Wanshan Wang [1] [2] [3] [4] [5]
8Ge Yu [1]
9Tianbiao Yu [1]
10Ye Zhang [5]
11Haifeng Zhao [5]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)