dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Zhong Tian Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
14EELin Luo, Da Ming Hao, Zhong Tian, Ya Bin Dang, Bo Hou, Peter Malkin, Shun Xiang Yang: Ariadne: An Eclipse-based system for tracking originality of source code. IBM Systems Journal 46(2): 289-304 (2007)
13EEWei Sun, Xin Zhang, Ying Liu, Zhong Tian: Abstract Logic Tree Based Framework for Component Based Solution Composition Design and Execution. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering 17(2): 249-263 (2007)
2006
12EEWei Tan, Zhong Tian, Fangyan Rao, Li Wang, Ru Fang: Process Guided Service Composition in Building SoA Solutions: A Data Driven Approach. ICWS 2006: 558-568
11 Wei Sun, Xin Zhang, Ying Liu, Zhong Tian: Abstract Logic Tree based Framework for Component Based Solution Composition Design and Execution. SEKE 2006: 268-273
2004
10 Sheng Ye, Wei Sun, Zhong Tian: Data Extraction and Transformation with Flat File for Business Integration. ICEIS (1) 2004: 643-646
9 Jing Min Xu, Ying Nan Zuo, Shun Xiang Yang, Zhong Tian: XML Data Constraint and XINCAML. ICEIS (3) 2004: 479-485
8EEShun Xiang Yang, Liang-Jie Zhang, Tian Chao, Jing Min Xu, Ying Nan Zuo, Zhong Tian, Henry Chang: Adaptive profiling framework and system for service provisioning in e-business solutions. Electronic Commerce Research and Applications 3(2): 139-151 (2004)
7EEJun Zhu, Zhong Tian, Thomas Li, Wei Sun, Sheng Ye, Wei Ding, C. C. Wang, Gerland Wu, Leo Weng, Simon Huan, Bill Liu, Daniel Chou: Model-driven business process integration and management: A case study with the Bank SinoPac regional service platform. IBM Journal of Research and Development 48(5-6): 649-670 (2004)
2003
6EEShun Xiang Yang, Ying Nan Zuo, Jing Min Xu, Zhong Tian, Henry Chang, Liang-Jie Zhang, Tian Chao: Adaptive Profiling Framework and System for Service Provisioning. CEC 2003: 264-
5 Jing Min Xu, Ying Nan Zuo, Shun Xiang Yang, Zhong Tian, Henry Chang, Liang-Jie Zhang, Tian Chao: Membership Portal and Service Provisioning System for an Infrastructure of Hubs: Managed E-Hub. ICEIS (4) 2003: 143-150
2002
4EEJing Li, Xin Zhang, Zhong Tian: Advanced Web Session Provider for Suspensible E-services. TES 2002: 131-140
3EEZengping Tian, Hongjun Lu, Wenyun Ji, Aoying Zhou, Zhong Tian: yn n-gram-based approach for detecting approximately duplicate database records. Int. J. on Digital Libraries 3(4): 325-331 (2002)
2000
2EEKenneth L. Shepard, Zhong Tian: Return-limited inductances: a practical approach to on-chipinductance extraction. IEEE Trans. on CAD of Integrated Circuits and Systems 19(4): 425-436 (2000)
1999
1EEZhong Tian, Leo Y. Liu, Jing Li, Jen-Yao Chung, Vibby Guttemukkala: Business-to-Business E-Commerce with Open Buying on the Internet. WECWIS 1999: 56-62

Coauthor Index

1Henry Chang [5] [6] [8]
2Tian Chao [5] [6] [8]
3Daniel Chou [7]
4Jen-Yao Chung [1]
5Ya Bin Dang [14]
6Wei Ding [7]
7Ru Fang [12]
8Vibby Guttemukkala [1]
9Da Ming Hao [14]
10Bo Hou [14]
11Simon Huan [7]
12Wenyun Ji [3]
13Jing Li [1] [4]
14Thomas Li [7]
15Bill Liu [7]
16Leo Y. Liu [1]
17Ying Liu [11] [13]
18Hongjun Lu [3]
19Lin Luo [14]
20Peter Malkin [14]
21Fangyan Rao [12]
22Kenneth L. Shepard [2]
23Wei Sun [7] [10] [11] [13]
24Wei Tan [12]
25Zengping Tian [3]
26C. C. Wang [7]
27Li Wang [12]
28Leo Weng [7]
29Gerland Wu [7]
30Jing Min Xu [5] [6] [8] [9]
31Shun Xiang Yang [5] [6] [8] [9] [14]
32Sheng Ye [7] [10]
33Liang-Jie Zhang [5] [6] [8]
34Xin Zhang [4] [11] [13]
35Aoying Zhou [3]
36Jun Zhu [7]
37Ying Nan Zuo [5] [6] [8] [9]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)