dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xinmei Tian Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
4EELi Wang, Linjun Yang, Xinmei Tian: Query aware visual similarity propagation for image search reranking. ACM Multimedia 2009: 725-728
2008
3EEXinmei Tian, Linjun Yang, Jingdong Wang, Yichen Yang, Xiuqing Wu, Xian-Sheng Hua: Bayesian video search reranking. ACM Multimedia 2008: 131-140
2EEXinmei Tian, Linjun Yang, Jingdong Wang, Xiuqing Wu, Xian-Sheng Hua: Transductive video annotation via local learnable kernel classifier. ICME 2008: 1509-1512
1EEJingdong Wang, Xinmei Tian, Linjun Yang, Zheng-Jun Zha, Xian-Sheng Hua: Optimized video scene segmentation. ICME 2008: 301-304

Coauthor Index

1Xian-Sheng Hua [1] [2] [3]
2Jingdong Wang [1] [2] [3]
3Li Wang [4]
4Xiuqing Wu [2] [3]
5Linjun Yang [1] [2] [3] [4]
6Yichen Yang [3]
7Zheng-Jun Zha [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)