dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hiroaki Terada Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
9EEKazuhiro Komatsu, Shuji Sannomiya, Makoto Iwata, Hiroaki Terada, Suguru Kameda, Kazuo Tsubouchi: Interacting Self-Timed Pipelines and Elementary Coupling Control Modules. IEICE Transactions 92-A(7): 1642-1651 (2009)
2003
8EEYoshio Suzuki, Nobuko Matsumoto, Nobuhiro Yamagishi, Kenji Higuchi, Takayuki Otani, Haruyasu Nagai, Hiroaki Terada, Akiko Furuno, Masamichi Chino, Takuya Kobayashi: Development of Multiple Job Execution and Visualization System on ITBL System Infrastructure Software and Its Utilization for Parametric Studies in Environmental Modeling. International Conference on Computational Science 2003: 120-129
2000
7EEMakoto Iwata, Souichi Miyata, Hiroaki Terada: A self-timed superpipeline data-driven processor. Systems and Computers in Japan 31(8): 89-97 (2000)
1999
6EETeruhiko Kamigata, Koso Murakami, Makoto Iwata, Hiroaki Terada: Proposal of Data-Driven Processor Architecture Qv-K1. Great Lakes Symposium on VLSI 1999: 336-337
1997
5EEKei Karasawa, Makoto Iwata, Hiroaki Terada: Direct Generation of Data-Driven Program for Stream-Oriented Processing. IEEE PACT 1997: 295-306
1991
4 Toshiyuki Tamura, Shinji Komori, Fumiyasu Asai, Hirono Tsubota, Hisakazu Sato, Hidehiro Takata, Yoshihiro Seguchi, Takeshi Tokuda, Hiroaki Terada: A Data-Driven Architecture for Distributed Parallel Processing. ICCD 1991: 218-224
1987
3 Hiroaki Nishikawa, Hiroaki Terada, Kohji Komatsu, Shin-ichi Yoshida, Toshiya Okamoto, Yoshiko Tsuji, Saki Takakura, Tsuyoshi Tokura, Yoichiro Nishikawwa, Shuji Hara, Mitsuo Meichi: Architecture of a One-Chip Data Driven Processor: Q-p. ICPP 1987: 319-326
2 Katsuhiko Asada, Hiroaki Terada, Satoshi Matsumoto, Souichi Miyata, Hajime Asano, Hiroki Miura, Masahisa Shimizu, Shinji Komori, Takeshi Fukuhara, Kenji Shima: Hardware Structure of a One-Chip Data Driven Processor: Q-p. ICPP 1987: 327-329
1982
1 Hiroaki Nishikawa, Katsuhiko Asada, Hiroaki Terada: A Decentralized controlled multi-processor system based on the data-driven scheme. ICDCS 1982: 639-644

Coauthor Index

1Katsuhiko Asada [1] [2]
2Fumiyasu Asai [4]
3Hajime Asano [2]
4Masamichi Chino [8]
5Takeshi Fukuhara [2]
6Akiko Furuno [8]
7Shuji Hara [3]
8Kenji Higuchi [8]
9Makoto Iwata [5] [6] [7] [9]
10Suguru Kameda [9]
11Teruhiko Kamigata [6]
12Kei Karasawa [5]
13Takuya Kobayashi [8]
14Kazuhiro Komatsu [9]
15Kohji Komatsu [3]
16Shinji Komori [2] [4]
17Nobuko Matsumoto [8]
18Satoshi Matsumoto [2]
19Mitsuo Meichi [3]
20Hiroki Miura [2]
21Souichi Miyata [2] [7]
22Koso Murakami [6]
23Haruyasu Nagai [8]
24Hiroaki Nishikawa [1] [3]
25Yoichiro Nishikawwa [3]
26Toshiya Okamoto [3]
27Takayuki Otani [8]
28Shuji Sannomiya [9]
29Hisakazu Sato [4]
30Yoshihiro Seguchi [4]
31Kenji Shima [2]
32Masahisa Shimizu [2]
33Yoshio Suzuki [8]
34Saki Takakura [3]
35Hidehiro Takata [4]
36Toshiyuki Tamura [4]
37Takeshi Tokuda [4]
38Tsuyoshi Tokura [3]
39Hirono Tsubota [4]
40Kazuo Tsubouchi [9]
41Yoshiko Tsuji [3]
42Nobuhiro Yamagishi [8]
43Shin-ichi Yoshida [3]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)