dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Haruyuki Tago Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2005
6EESeiji Maeda, Shigehiro Asano, Tomofumi Shimada, Koichi Awazu, Haruyuki Tago: A Real-Time Software Platform for the Cell Processor. IEEE Micro 25(5): 20-29 (2005)
2001
5EEHaruyuki Tago, Kazuhiro Hashimoto, Nobuyuki Ikumi, Masato Nagamatsu, Masakazu Suzuoki, Yasuyuki Yamamoto: CPU for PlayStation 2. DATE 2001: 696
2000
4EEHaruyuki Tago, Kazuhiro Hashimoto, Nobuyuki Ikumi, Masato Nagamatsu, Masakazu Suzuoki, Yasuyuki Yamamoto: Importance of CAD tools and methodology in high speed CPU design: invited talk. ASP-DAC 2000: 631-634
3EENorman Kojima, Yukiko Parameswar, Christian Klingner, Yukio Ohtaguro, Masataka Matsui, Shigeaki Iwasa, Tatsuo Teruyama, Takayoshi Shimazawa, Hideki Takeda, Kouji Hashizume, Haruyuki Tago, Masaaki Yamada: Repeater insertion method and its application to a 300MHz 128-bit 2-way superscalar microprocessor. ASP-DAC 2000: 641-646
2EEAtsushi Kunimatsu, Nobuhiro Ide, Toshinori Sato, Yukio Endo, Hiroaki Murakami, Takayuki Kamei, Masashi Hirano, Fujio Ishihara, Haruyuki Tago, Masaaki Oka, Akio Ohba, Teiji Yutaka, Toyoshi Okada, Masakazu Suzuoki: Vector Unit Architecture for Emotion Synthesis. IEEE Micro 20(2): 40-47 (2000)
1995
1EEGensoh Matsubara, Nobuhiro Ide, Haruyuki Tago, Seigo Suzuki, Nobuyuki Goto: 30-ns 55-b Radix 2 Division and Square Root Using a Self-Timed Circuit. IEEE Symposium on Computer Arithmetic 1995: 98-

Coauthor Index

1Shigehiro Asano [6]
2Koichi Awazu [6]
3Yukio Endo [2]
4Nobuyuki Goto [1]
5Kazuhiro Hashimoto [4] [5]
6Kouji Hashizume [3]
7Masashi Hirano [2]
8Nobuhiro Ide [1] [2]
9Nobuyuki Ikumi [4] [5]
10Fujio Ishihara [2]
11Shigeaki Iwasa [3]
12Takayuki Kamei [2]
13Christian Klingner [3]
14Norman Kojima [3]
15Atsushi Kunimatsu [2]
16Seiji Maeda [6]
17Gensoh Matsubara [1]
18Masataka Matsui [3]
19Hiroaki Murakami [2]
20Masato Nagamatsu [4] [5]
21Akio Ohba [2]
22Yukio Ohtaguro [3]
23Masaaki Oka [2]
24Toyoshi Okada [2]
25Yukiko Parameswar [3]
26Toshinori Sato [2]
27Tomofumi Shimada [6]
28Takayoshi Shimazawa [3]
29Seigo Suzuki [1]
30Masakazu Suzuoki [2] [4] [5]
31Hideki Takeda [3]
32Tatsuo Teruyama [3]
33Masaaki Yamada [3]
34Yasuyuki Yamamoto [4] [5]
35Teiji Yutaka [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)