dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Hiroyuki Sugiyama Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
4EENoriyuki Ito, Hiroaki Komatsu, Akira Kanuma, Akihiro Yoshitake, Yoshiyasu Tanamura, Hiroyuki Sugiyama, Ryoichi Yamashita, Ken-ichi Nabeya, Hironobu Yoshino, Hitoshi Yamanaka, Masahiro Yanagida, Yoshitomo Ozeki, Kinya Ishizaka, Takeshi Kono, Yutaka Isoda: Design Methodology for 2.4GHz Dual-Core Microprocessor. ASP-DAC 2007: 896-901
2006
3EENoriyuki Ito, Hideaki Katagiri, Ryoichi Yamashita, Hiroshi Ikeda, Hiroyuki Sugiyama, Hiroaki Komatsu, Yoshiyasu Tanamura, Akihiro Yoshitake, Kazuhiro Nonomura, Kinya Ishizaka, Hiroaki Adachi, Yutaka Mori, Yutaka Isoda, Yaroku Sugiyama: Diagonal routing in high performance microprocessor design. ASP-DAC 2006: 624-629
2003
2EEHisashige Ando, Yuuji Yoshida, Aiichiro Inoue, Itsumi Sugiyama, Takeo Asakawa, Kuniki Morita, Toshiyuki Muta, Tsuyoshi Motokurumada, Seishi Okada, Hideo Yamashita, Yoshihiko Satsukawa, Akihiko Konmoto, Ryouichi Yamashita, Hiroyuki Sugiyama: A 1.3GHz fifth generation SPARC64 microprocessor. DAC 2003: 702-705
1EENoriyuki Ito, Hiroaki Komatsu, Yoshiyasu Tanamura, Ryoichi Yamashita, Hiroyuki Sugiyama, Yaroku Sugiyama, Hirofumi Hamamura: A Physical Design Methodology for 1.3GHz SPARC64 Microprocessor. ICCD 2003: 204-210

Coauthor Index

1Hiroaki Adachi [3]
2Hisashige Ando [2]
3Takeo Asakawa [2]
4Hirofumi Hamamura [1]
5Hiroshi Ikeda [3]
6Aiichiro Inoue [2]
7Kinya Ishizaka [3] [4]
8Yutaka Isoda [3] [4]
9Noriyuki Ito [1] [3] [4]
10Akira Kanuma [4]
11Hideaki Katagiri [3]
12Hiroaki Komatsu [1] [3] [4]
13Akihiko Konmoto [2]
14Takeshi Kono [4]
15Yutaka Mori [3]
16Kuniki Morita [2]
17Tsuyoshi Motokurumada [2]
18Toshiyuki Muta [2]
19Ken-ichi Nabeya [4]
20Kazuhiro Nonomura [3]
21Seishi Okada [2]
22Yoshitomo Ozeki [4]
23Yoshihiko Satsukawa [2]
24Itsumi Sugiyama [2]
25Yaroku Sugiyama [1] [3]
26Yoshiyasu Tanamura [1] [3] [4]
27Hitoshi Yamanaka [4]
28Hideo Yamashita [2]
29Ryoichi Yamashita [1] [3] [4]
30Ryouichi Yamashita [2]
31Masahiro Yanagida [4]
32Yuuji Yoshida [2]
33Hironobu Yoshino [4]
34Akihiro Yoshitake [3] [4]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)