dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qi Su Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
16EEPeng Li, Xin Yang, Qi Su, Yangyang Zhang, Jie Tian: A Novel Fingerprint Matching Algorithm Using Ridge Curvature Feature. ICB 2009: 607-616
15EEOmar Benjelloun, Hector Garcia-Molina, David Menestrina, Qi Su, Steven Euijong Whang, Jennifer Widom: Swoosh: a generic approach to entity resolution. VLDB J. 18(1): 255-276 (2009)
2008
14EEQi Su, Xinying Xu, Honglei Guo, Zhili Guo, Xian Wu, Xiaoxun Zhang, Bin Swen, Zhong Su: Hidden sentiment association in chinese web opinion mining. WWW 2008: 959-968
2007
13EEYangyang Zhang, Xin Yang, Qi Su, Jie Tian: Fingerprint Recognition Based on Combined Features. ICB 2007: 281-289
12EEQi Su, Dmitry Pavlov, Jyh-Herng Chow, Wendell C. Baker: Internet-scale collection of human-reviewed data. WWW 2007: 231-240
11EEQi Su, Ya Zhu, Bin Swen, Shiwen Yu: Mining Feature-Based Opinion Expressions by Mutual Information Approach. Int. J. Comput. Proc. Oriental Lang. 20(2/3): 137-150 (2007)
2006
10EEQi Su, Kun Xiang, Houfeng Wang, Bin Sun, Shiwen Yu: Using Pointwise Mutual Information to Identify Implicit Features in Customer Reviews. ICCPOL 2006: 22-30
9EEOmar Benjelloun, Hector Garcia-Molina, Hideki Kawai, Tait Eliott Larson, David Menestrina, Qi Su, Sutthipong Thavisomboon, Jennifer Widom: Generic Entity Resolution in the SERF Project. IEEE Data Eng. Bull. 29(2): 13-20 (2006)
2005
8EEQi Su, Jie Tian, Xinjian Chen, Xin Yang: A Fingerprint Authentication System Based on Mobile Phone. AVBPA 2005: 151-159
7EEQi Su, Jie Tian, Xinjian Chen, Xin Yang: A Fingerprint Authentication Mobile Phone Based on Sweep Sensor. ICAPR (2) 2005: 295-301
6EEQi Su, Jennifer Widom: Indexing Relational Database Content Offline for Efficient Keyword-Based Search. IDEAS 2005: 297-306
5EEXinjian Chen, Jie Tian, Qi Su, Xin Yang, Fei-Yue Wang: A Secured Mobile Phone Based on Embedded Fingerprint Recognition Systems. ISI 2005: 549-553
2004
4EEBing Swen, Xue-qiang Lü, Hongying Zan, Qi Su, Zhi-guo Lai, Kun Xiang, Jing-he Hu: Part-of-Speech Sense Matrix Model Experiments in the TREC 2004 Robust Track at ICL, PKU. TREC 2004
2003
3EERavishankar Ramamurthy, David J. DeWitt, Qi Su: A case for fractured mirrors. VLDB J. 12(2): 89-101 (2003)
2002
2EEGagan Agrawal, Jinqian Li, Qi Su: Evaluating a Demand Driven Technique for Call Graph Construction. CC 2002: 29-45
1EERavishankar Ramamurthy, David J. DeWitt, Qi Su: A Case for Fractured Mirrors. VLDB 2002: 430-441

Coauthor Index

1Gagan Agrawal [2]
2Wendell C. Baker [12]
3Omar Benjelloun [9] [15]
4Xinjian Chen [5] [7] [8]
5Jyh-Herng Chow [12]
6David J. DeWitt [1] [3]
7Hector Garcia-Molina [9] [15]
8Honglei Guo [14]
9Zhili Guo [14]
10Jing-he Hu [4]
11Hideki Kawai [9]
12Zhi-guo Lai [4]
13Tait Eliott Larson [9]
14Jinqian Li [2]
15Peng Li [16]
16Xue-qiang Lü [4]
17David Menestrina [9] [15]
18Dmitry Pavlov [12]
19Ravishankar Ramamurthy [1] [3]
20Zhong Su [14]
21Bin Sun [10]
22Bing Swen (Bin Swen) [4] [11] [14]
23Sutthipong Thavisomboon [9]
24Jie Tian [5] [7] [8] [13] [16]
25Fei-Yue Wang [5]
26Houfeng Wang [10]
27Steven Euijong Whang (Euijong Whang, Steven Whang) [15]
28Jennifer Widom [6] [9] [15]
29Xian Wu [14]
30Kun Xiang [4] [10]
31Xinying Xu [14]
32Xin Yang [5] [7] [8] [13] [16]
33Shiwen Yu [10] [11]
34Hongying Zan [4]
35Xiaoxun Zhang [14]
36Yangyang Zhang [13] [16]
37Ya Zhu [11]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)