dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Li-Jen Su Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
1EEChun-Nan Hsu, Jin-Mei Lai, Chia-Hung Liu, Huei-Hun Tseng, Chih-Yun Lin, Kuan-Ting Lin, Hsu-Hua Yeh, Ting-Yi Sung, Wen-Lian Hsu, Li-Jen Su, Sheng-An Lee, Chang-Han Chen, Gen-Cher Lee, D. T. Lee, Yow-Ling Shiue, Chang-Wei Yeh, Chao-Hui Chang, Cheng-Yan Kao, Chi-Ying F. Huang: Detection of the inferred interaction network in hepatocellular carcinoma from EHCO (Encyclopedia of Hepatocellular Carcinoma genes Online). BMC Bioinformatics 8: (2007)

Coauthor Index

1Chao-Hui Chang [1]
2Chang-Han Chen [1]
3Chun-Nan Hsu [1]
4Wen-Lian Hsu [1]
5Chi-Ying F. Huang [1]
6Cheng-Yan Kao [1]
7Jin-Mei Lai [1]
8D. T. Lee (Der-Tsai Lee) [1]
9Gen-Cher Lee [1]
10Sheng-An Lee [1]
11Chih-Yun Lin [1]
12Kuan-Ting Lin [1]
13Chia-Hung Liu [1]
14Yow-Ling Shiue [1]
15Ting-Yi Sung [1]
16Huei-Hun Tseng [1]
17Chang-Wei Yeh [1]
18Hsu-Hua Yeh [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)