dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Geir Skogerbø Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
4EEShunmin He, Changning Liu, Geir Skogerbø, Haitao Zhao, Jie Wang, Tao Liu, Baoyan Bai, Yi Zhao, Runsheng Chen: NONCODE v2.0: decoding the non-coding. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 170-172 (2008)
2006
3EEYong Zhang, Shaojuan Li, Geir Skogerbø, Zhihua Zhang, Xiaopeng Zhu, Zefeng Zhang, Shiwei Sun, Hongchao Lu, Baochen Shi, Runsheng Chen: Phylophenetic properties of metabolic pathway topologies as revealed by global analysis. BMC Bioinformatics 7: 252 (2006)
2EETao Wu, Jie Wang, Changning Liu, Yong Zhang, Baochen Shi, Xiaopeng Zhu, Zhihua Zhang, Geir Skogerbø, Lan Chen, Hongchao Lu, Yi Zhao, Runsheng Chen: NPInter: the noncoding RNAs and protein related biomacromolecules interaction database. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 150-152 (2006)
2005
1EEChangning Liu, Baoyan Bai, Geir Skogerbø, Lun Cai, Wei Deng, Yong Zhang, Dongbo Bu, Yi Zhao, Runsheng Chen: NONCODE: an integrated knowledge database of non-coding RNAs. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 112-115 (2005)

Coauthor Index

1Baoyan Bai [1] [4]
2Dongbo Bu [1]
3Lun Cai [1]
4Lan Chen [2]
5Runsheng Chen [1] [2] [3] [4]
6Wei Deng [1]
7Shunmin He [4]
8Shaojuan Li [3]
9Changning Liu [1] [2] [4]
10Tao Liu [4]
11Hongchao Lu [2] [3]
12Baochen Shi [2] [3]
13Shiwei Sun [3]
14Jie Wang [2] [4]
15Tao Wu [2]
16Yong Zhang [1] [2] [3]
17Zefeng Zhang [3]
18Zhihua Zhang [2] [3]
19Haitao Zhao [4]
20Yi Zhao [1] [2] [4]
21Xiaopeng Zhu [2] [3]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)