dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yixiang Shi Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
2EEQingwei Xu, Yixiang Shi, Qiang Lu, Guo-qing Zhang, Qing-ming Luo, Yixue Li: GORouter: an RDF model for providing semantic query and inference services for Gene Ontology and its associations. BMC Bioinformatics 9(S-1): (2008)
2006
1EEYuan-Yuan Li, Lei Qin, Zong-Ming Guo, Lei Liu, Hao Xu, Pei Hao, Jiong Su, Yixiang Shi, Wei-Zhong He, Yi-Xue Li: In silico discovery of human natural antisense transcripts. BMC Bioinformatics 7: 18 (2006)

Coauthor Index

1Zong-Ming Guo [1]
2Pei Hao [1]
3Wei-Zhong He [1]
4Yixue Li (Yi-Xue Li) [1] [2]
5Yuan-Yuan Li [1]
6Lei Liu [1]
7Qiang Lu [2]
8Qing-ming Luo [2]
9Lei Qin [1]
10Jiong Su [1]
11Hao Xu [1]
12Qingwei Xu [2]
13Guo-qing Zhang [2]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)