dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Baochen Shi Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2006
3EEYong Zhang, Shaojuan Li, Geir Skogerbø, Zhihua Zhang, Xiaopeng Zhu, Zefeng Zhang, Shiwei Sun, Hongchao Lu, Baochen Shi, Runsheng Chen: Phylophenetic properties of metabolic pathway topologies as revealed by global analysis. BMC Bioinformatics 7: 252 (2006)
2EETao Wu, Jie Wang, Changning Liu, Yong Zhang, Baochen Shi, Xiaopeng Zhu, Zhihua Zhang, Geir Skogerbø, Lan Chen, Hongchao Lu, Yi Zhao, Runsheng Chen: NPInter: the noncoding RNAs and protein related biomacromolecules interaction database. Nucleic Acids Research 34(Database-Issue): 150-152 (2006)
2004
1EEYong Zhang, Zhihua Zhang, Lunjiang Ling, Baochen Shi, Runsheng Chen: Conservation analysis of small RNA genes in Escherichia coli. Bioinformatics 20(5): 599-603 (2004)

Coauthor Index

1Lan Chen [2]
2Runsheng Chen [1] [2] [3]
3Shaojuan Li [3]
4Lunjiang Ling [1]
5Changning Liu [2]
6Hongchao Lu [2] [3]
7Geir Skogerbø [2] [3]
8Shiwei Sun [3]
9Jie Wang [2]
10Tao Wu [2]
11Yong Zhang [1] [2] [3]
12Zefeng Zhang [3]
13Zhihua Zhang [1] [2] [3]
14Yi Zhao [2]
15Xiaopeng Zhu [2] [3]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)