dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Heng Tao Shen Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo
Home Page

*2009
58EERan Cheng, Zi Huang, Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou: Interactive near-duplicate video retrieval and detection. ACM Multimedia 2009: 1001-1002
57 Heng Tao Shen: Large-scale Video Sequence Indexing: Impacts, Ideas and Trends. ADC 2009: 3
56EEZi Huang, Heng Tao Shen, Dawei Song, Xue Li, Stefan M. Rüger: Dimension-Specific Search for Multimedia Retrieval. DASFAA 2009: 693-698
55EEBin Cui, Bei Pan, Heng Tao Shen, Ying Wang, Ce Zhang: Video Annotation System Based on Categorizing and Keyword Labelling. DASFAA 2009: 764-767
54EEQuanqing Xu, Heng Tao Shen, Zaiben Chen, Bin Cui, Xiaofang Zhou, Yafei Dai: Hybrid Retrieval Mechanisms in Vehicle-Based P2P Networks. ICCS (1) 2009: 303-314
53EEKe Deng, Hu Xu, Shazia W. Sadiq, Yansheng Lu, Gabriel Pui Cheong Fung, Heng Tao Shen: Processing Group Nearest Group Query. ICDE 2009: 1144-1147
52EEZi Huang, Liping Wang, Heng Tao Shen, Jie Shao, Xiaofang Zhou: Online Near-Duplicate Video Clip Detection and Retrieval: An Accurate and Fast System. ICDE 2009: 1511-1514
51EEZaiben Chen, Heng Tao Shen, Quanqing Xu, Xiaofang Zhou: Instant Advertising in Mobile Peer-to-Peer Networks. ICDE 2009: 736-747
50EEQuanqing Xu, Heng Tao Shen, Bin Cui, Xiaoxiao Hou, Yafei Dai: A Novel Content Distribution Mechanism in DHT Networks. Networking 2009: 742-755
49EEZaiben Chen, Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Jeffrey Xu Yu: Monitoring path nearest neighbor in road networks. SIGMOD Conference 2009: 591-602
48EEZi Huang, Heng Tao Shen, Jie Shao, Xiaofang Zhou, Bin Cui: Bounded coordinate system indexing for real-time video clip search. ACM Trans. Inf. Syst. 27(3): (2009)
47EEHeng Tao Shen, Jie Shao, Zi Huang, Xiaofang Zhou: Effective and Efficient Query Processing for Video Subsequence Identification. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 21(3): 321-334 (2009)
46EEHeng Tao Shen, Shouxu Jiang, Kian-Lee Tan, Zi Huang, Xiaofang Zhou: Speed up interactive image retrieval. VLDB J. 18(1): 329-343 (2009)
45EEKe Deng, Xiaofang Zhou, Heng Tao Shen, Shazia W. Sadiq, Xue Li: Instance optimal query processing in spatial networks. VLDB J. 18(3): 675-693 (2009)
2008
44EEZi Huang, Heng Tao Shen, Jie Shao, Stefan M. Rüger, Xiaofang Zhou: Locality condensation: a new dimensionality reduction method for image retrieval. ACM Multimedia 2008: 219-228
43EEJie Shao, Zi Huang, Heng Tao Shen, Jialie Shen, Xiaofang Zhou: Distribution-based similarity measures for multi-dimensional point set retrieval applications. ACM Multimedia 2008: 429-438
42EEHoyoung Jeung, Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou: Convoy Queries in Spatio-Temporal Databases. ICDE 2008: 1457-1459
41EEHoyoung Jeung, Qing Liu, Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou: A Hybrid Prediction Model for Moving Objects. ICDE 2008: 70-79
40EEQuanqing Xu, Heng Tao Shen, Yafei Dai, Bin Cui, Xiaofang Zhou: Achieving Effective Multi-term Queries for Fast DHT Information Retrieval. WISE 2008: 20-35
39EEZi Huang, Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou: Localized Co-Occurrence Model for Fast Approximate Search in 3D Structure Databases. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 20(4): 519-531 (2008)
38EEHoyoung Jeung, Man Lung Yiu, Xiaofang Zhou, Christian S. Jensen, Heng Tao Shen: Discovery of convoys in trajectory databases. PVLDB 1(1): 1068-1080 (2008)
37EEJie Shao, Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou: Challenges and techniques for effective and efficient similarity search in large video databases. PVLDB 1(2): 1598-1603 (2008)
36EEKe Deng, Xiaofang Zhou, Heng Tao Shen, Qing Liu, Kai Xu, Xuemin Lin: A multi-resolution surface distance model for k-NN query processing. VLDB J. 17(5): 1101-1119 (2008)
2007
35EEHeng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Zi Huang, Jie Shao: Statistical summarization of content features for fast near-duplicate video detection. ACM Multimedia 2007: 164-165
34EEXiangmin Zhou, Xiaofang Zhou, Heng Tao Shen: Efficient Similarity Search by Summarization in Large Video Database. ADC 2007: 161-167
33EEJizhou Luo, Xiaofang Zhou, Yu Zhang, Heng Tao Shen, Jianzhong Li: Selectivity Estimation by Batch-Query based Histogram and Parametric Method. ADC 2007: 93-102
32EEXiangmin Zhou, Xiaofang Zhou, Heng Tao Shen: A New Similarity Measure for Near Duplicate Video Clip Detection. APWeb/WAIM 2007: 176-187
31EEZi Huang, Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Jie Shao: Dual Dimensionality Reduction for Efficient Video Similarity Search. DaWaK 2007: 397-406
30EEHoyoung Jeung, Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou: Mining Trajectory Patterns Using Hidden Markov Models. DaWaK 2007: 470-480
29EEJie Shao, Zi Huang, Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Yijun Li: Dynamic Batch Nearest Neighbor Search in Video Retrieval. ICDE 2007: 1395-1399
28EEKe Deng, Xiaofang Zhou, Heng Tao Shen: Multi-source Skyline Query Processing in Road Networks. ICDE 2007: 796-805
27EEZi Huang, Heng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Dawei Song, Stefan M. Rüger: Dimensionality reduction for dimension-specific search. SIGIR 2007: 849-850
26EEHeng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Zi Huang, Jie Shao, Xiangmin Zhou: UQLIPS: A Real-time Near-duplicate Video Clip Detection System. VLDB 2007: 1374-1377
25EEHeng Tao Shen, Xiaofang Zhou: Capture local information in shape representation. Multimedia Tools Appl. 33(2): 157-174 (2007)
24EEHeng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Aoying Zhou: An adaptive and dynamic dimensionality reduction method for high-dimensional indexing. VLDB J. 16(2): 219-234 (2007)
2006
23 Xiaofang Zhou, Jianzhong Li, Heng Tao Shen, Masaru Kitsuregawa, Yanchun Zhang: Frontiers of WWW Research and Development - APWeb 2006, 8th Asia-Pacific Web Conference, Harbin, China, January 16-18, 2006, Proceedings Springer 2006
22 Heng Tao Shen, Jinbao Li, Minglu Li, Jun Ni, Wei Wang: Advanced Web and Network Technologies, and Applications, APWeb 2006 International Workshops: XRA, IWSN, MEGA, and ICSE, Harbin, China, January 16-18, 2006, Proceedings Springer 2006
21EEBin Cui, Jialie Shen, Gao Cong, Heng Tao Shen, Cui Yu: Exploring composite acoustic features for efficient music similarity query. ACM Multimedia 2006: 412-420
20EEZi Huang, Xiaofang Zhou, Heng Tao Shen, Dawei Song: 3D Protein Structure Matching by Patch Signatures. DEXA 2006: 528-537
19EEHeng Tao Shen, Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan: SaveRF: Towards Efficient Relevance Feedback Search. ICDE 2006: 110
18EEKe Deng, Xiaofang Zhou, Heng Tao Shen, Kai Xu, Xuemin Lin: Surface k-NN Query Processing. ICDE 2006: 78
17EEKai Xu, Xiaofang Zhou, Xuemin Lin, Heng Tao Shen, Ke Deng: A Multiresolution Terrain Model for Efficient Visualization Query Processing. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 18(10): 1382-1396 (2006)
16EEHong Lu, Beng Chin Ooi, Heng Tao Shen, Xiangyang Xue: Hierarchical Indexing Structure for Efficient Similarity Search in Video Retrieval. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 18(11): 1544-1559 (2006)
15EEH. V. Jagadish, Beng Chin Ooi, Heng Tao Shen, Kian-Lee Tan: Toward Efficient Multifeature Query Processing. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 18(2): 350-362 (2006)
14EEHeng Tao Shen, Kian-Lee Tan, Xiaofang Zhou, Bin Cui: ICICLE: A semantic-based retrieval system for WWW images. Multimedia Syst. 11(5): 438-454 (2006)
13EEHeng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Bin Cui: Indexing and Integrating Multiple Features for WWW Images. World Wide Web 9(3): 343-364 (2006)
2005
12EEBin Cui, Heng Tao Shen, Jialie Shen, Kian-Lee Tan: Exploring Bit-Difference for Approximate KNN Search in High-dimensional Databases. ADC 2005: 165-174
11EEHeng Tao Shen, Xiaofang Zhou, Bin Cui: Indexing Text and Visual Features for WWW Images. APWeb 2005: 885-899
10EEHeng Tao Shen, Beng Chin Ooi, Xiaofang Zhou: Towards Effective Indexing for Very Large Video Sequence Database. SIGMOD Conference 2005: 730-741
9EESai Sun, Xiaofang Zhou, Heng Tao Shen: Semantic Caching for Multiresolution Spatial Query Processing in Mobile Environments. SSTD 2005: 382-399
2004
8EEJing Hu, Bin Cui, Heng Tao Shen: Diagonal Ordering: A New Approach to High-Dimensional KNN Processing. ADC 2004: 39-47
7EEBin Cui, Jing Hu, Heng Tao Shen, Cui Yu: Adaptive Quantization of the High-Dimensional Data for Efficient KNN Processing. DASFAA 2004: 302-313
6EENick Koudas, Beng Chin Ooi, Heng Tao Shen, Anthony K. H. Tung: LDC: Enabling Search By Partial Distance In A Hyper-Dimensional Space. ICDE 2004: 6-17
5EEHeng Tao Shen, Yanfeng Shu, Bei Yu: Efficient Semantic-Based Content Search in P2P Network. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 16(7): 813-826 (2004)
2003
4EEHui Jin, Beng Chin Ooi, Heng Tao Shen, Cui Yu, Aoying Zhou: An Adaptive and Efficient Dimensionality Reduction Algorithm for High-Dimensional Indexing. ICDE 2003: 87-
2001
3 Heng Tao Shen: Finding Similar Images Quickly Using Object Shapes. CIKM 2001: 498-505
2000
2EEHeng Tao Shen, Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan: Giving meanings to WWW images. ACM Multimedia 2000: 39-47
1EEHeng Tao Shen, Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan: Finding semantically related images in the WWW. ACM Multimedia 2000: 491-492

Coauthor Index

1Zaiben Chen [49] [51] [54]
2Ran Cheng [58]
3Gao Cong [21]
4Bin Cui [7] [8] [11] [12] [13] [14] [21] [40] [48] [50] [54] [55]
5Yafei Dai [40] [50] [54]
6Ke Deng [17] [18] [28] [36] [45] [53]
7Gabriel Pui Cheong Fung [53]
8Xiaoxiao Hou [50]
9Jing Hu [7] [8]
10Zi Huang [20] [26] [27] [29] [31] [35] [39] [43] [44] [46] [47] [48] [52] [56] [58]
11H. V. Jagadish [15]
12Christian S. Jensen [38]
13Hoyoung Jeung [30] [38] [41] [42]
14Shouxu Jiang [46]
15Hui Jin [4]
16Masaru Kitsuregawa [23]
17Nick Koudas [6]
18Jianzhong Li [23] [33]
19Jinbao Li [22]
20Minglu Li [22]
21Xue Li [45] [56]
22Yijun Li [29]
23Xuemin Lin [17] [18] [36]
24Qing Liu [36] [41]
25Hong Lu [16]
26Yansheng Lu [53]
27Jizhou Luo [33]
28Jun Ni [22]
29Beng Chin Ooi [1] [2] [4] [6] [10] [15] [16] [19]
30Bei Pan [55]
31Stefan M. Rüger [27] [44] [56]
32Shazia Wasim Sadiq (Shazia W. Sadiq) [45] [53]
33Jie Shao [26] [29] [31] [35] [37] [43] [44] [47] [48] [52]
34Jialie Shen [12] [21] [43]
35Yanfeng Shu [5]
36Dawei Song [20] [27] [56]
37Sai Sun [9]
38Kian-Lee Tan [1] [2] [12] [14] [15] [19] [46]
39Anthony K. H. Tung [6]
40Liping Wang [52]
41Wei Wang [22]
42Ying Wang [55]
43Hu Xu [53]
44Quanqing Xu [40] [50] [51] [54]
45Kai Xu [17] [18] [36]
46Xiangyang Xue [16]
47Man Lung Yiu [38]
48Bei Yu [5]
49Cui Yu [4] [7] [21]
50Jeffrey Xu Yu (Xu Yu) [49]
51Ce Zhang [55]
52Yanchun Zhang [23]
53Yu Zhang [33]
54Aoying Zhou [4] [24]
55Xiangmin Zhou [26] [32] [34]
56Xiaofang Zhou [9] [10] [11] [13] [14] [17] [18] [20] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [51] [52] [54] [58]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)