dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Li Ruan Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
5EEShen Zhang, Yongji Wang, Feng Yuan, Li Ruan: Mining Software Repositories to Understand the Performance of Individual Devel. COMPSAC (1) 2007: 625-626
4EELi Ruan, Yongji Wang, Qing Wang, Mingshu Li, Yun Yang, Lizi Xie, Dapeng Liu, Haitao Zeng, Shen Zhang, Junchao Xiao, Lei Zhang, M. Wasif Nisar, Jian Dai: Empirical Study on Benchmarking Software Development Tasks. ICSP 2007: 221-232
3EELei Zhang, Qing Wang, Junchao Xiao, Li Ruan, Lizi Xie, Mingshu Li: A Tool to Create Process-Agents for OEC-SPM from Historical Project Data. ICSP 2007: 84-95
2006
2EELi Ruan, Yongji Wang, Qing Wang, Fengdi Shu, Haitao Zeng, Shen Zhang: ARIMAmmse: An Improved ARIMA-based. COMPSAC (2) 2006: 135-138
1EEShen Zhang, Yongji Wang, Jie Tong, Jinhui Zhou, Li Ruan: Evaluation of Project Quality: A DEA-Based Approach. SPW/ProSim 2006: 88-96

Coauthor Index

1Jian Dai [4]
2Mingshu Li [3] [4]
3Dapeng Liu [4]
4M. Wasif Nisar [4]
5Fengdi Shu [2]
6Jie Tong [1]
7Qing Wang [2] [3] [4]
8Yongji Wang [1] [2] [4] [5]
9Junchao Xiao [3] [4]
10Lizi Xie [3] [4]
11Yun Yang [4]
12Feng Yuan [5]
13Haitao Zeng [2] [4]
14Lei Zhang [3] [4]
15Shen Zhang [1] [2] [4] [5]
16Jinhui Zhou [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)