dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Wei Qu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
17EEQiang Qiu, Yang Zhang, Junping Zhu, Wei Qu: Building a Text Classifier by a Keyword and Wikipedia Knowledge. ADMA 2009: 277-287
2008
16EEWei Qu, Yuanyuan Jia: Real-Time Intelligent End-Diastolic and End-Systolic Image Retrieval from Left Ventricular Angiograms Using Probability Density Propagation and Data Fusion. ICIC (1) 2008: 1009-1016
15EEWei Qu, Dan Schonfeld: Robust Control-Based Object Tracking. IEEE Transactions on Image Processing 17(9): 1721-1726 (2008)
14EEBudrul Ahsan, Daisuke Kobayashi, Tomoyuki Yamada, Masahiro Kasahara, Shin Sasaki, Taro L. Saito, Yukinobu Nagayasu, Koichiro Doi, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Tomoko Jindo, Atsuko Shimada, Kiyoshi Naruse, Atsushi Toyoda, Yoko Kuroki, Asao Fujiyama, Takashi Sasaki, Atsushi Shimizu, Shuichi Asakawa, Nobuyoshi Shimizu, Shin-ichi Hashimoto, Jun Yang, Yongjun Lee, Kouji Matsushima, Sumio Sugano, Mitsuru Sakaizumi, Takanori Narita, Kazuko Ohishi, Shinobu Haga, Fumiko Ohta, Hisayo Nomoto, Keiko Nogata, Tomomi Morishita, Tomoko Endo, Tadasu Shin-I, Hiroyuki Takeda, Yuji Kohara, Shinichi Morishita: UTGB/medaka: genomic resource database for medaka biology. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 747-752 (2008)
2007
13EEWei Qu, Michael Jiang, Yuanyuan Jia: Software Reuse Detection Using an Integrated Space-Logic Domain Model. IRI 2007: 638-643
12EEJianfeng Guan, Huachun Zhou, Wei Qu, Yongliang Hao: MP-FMIPv6: MLD Proxy Based Fast Multicast Protocol for Mobile IPv6. MSN 2007: 244-256
11EEWei Qu, Dan Schonfeld, Magdi A. Mohamed: A distributed architecture for collaborative real-time video tracking. SMC 2007: 2102-2107
10EEWei Qu, Dan Schonfeld: Real-Time Decentralized Articulated Motion Analysis and Object Tracking From Videos. IEEE Transactions on Image Processing 16(8): 2129-2138 (2007)
9EEWei Qu, Dan Schonfeld, Magdi Mohamed: Real-Time Distributed Multi-Object Tracking Using Multiple Interactive Trackers and a Magnetic-Inertia Potential Model. IEEE Transactions on Multimedia 9(3): 511-519 (2007)
2006
8EEYan Zhang, Wei Qu, Anna Liu: Adaptive Self-Configuration Architecture for J2EE-Based Middleware Systems. HICSS 2006
7EEWei Qu, Dan Schonfeld: Robust Kernel-Based Tracking using Optimal Control. ICIP 2006: 1777-1780
6EEWei Qu, Dan Schonfeld: Efficient Object Tracking using Control-Based Observer Design. ICME 2006: 1001-1004
5EEWei Qu, Dan Schonfeld, Magdi Mohamed: Decentralized Multiple Camera Multiple Object Tracking. ICME 2006: 245-248
2005
4EEWei Qu, Dan Schonfeld, Magdi Mohamed: Real-Time Interactively Distributed Multi-Object Tracking Using a Magnetic-Inertia Potential Model. ICCV 2005: 535-540
3EEFaisal I. Bashir, Wei Qu, Ashfaq A. Khokhar, Dan Schonfeld: HMM-based motion recognition system using segmented PCA. ICIP (3) 2005: 1288-1291
2EEYan Zhang, Wei Qu, Anna Liu: Automatic Performance Tuning for J2EE Application Server Systems. WISE 2005: 520-527
2003
1EEYan Zhang, Anna Liu, Wei Qu: Comparing Industry Benchmarks for J2EE Application Server : IBM's Trade2 vs Sun's ECperf. ACSC 2003: 199-206

Coauthor Index

1Budrul Ahsan [14]
2Shuichi Asakawa [14]
3Faisal I. Bashir [3]
4Koichiro Doi [14]
5Tomoko Endo [14]
6Asao Fujiyama [14]
7Jianfeng Guan [12]
8Shinobu Haga [14]
9Yongliang Hao [12]
10Shin-ichi Hashimoto [14]
11Yuanyuan Jia [13] [16]
12Michael Jiang [13]
13Tomoko Jindo [14]
14Masahiro Kasahara [14]
15Ashfaq A. Khokhar [3]
16Daisuke Kobayashi [14]
17Yuji Kohara [14]
18Yoko Kuroki [14]
19Yongjun Lee [14]
20Anna Liu [1] [2] [8]
21Kouji Matsushima [14]
22Magdi Mohamed [4] [5] [9]
23Magdi A. Mohamed [11]
24Shinichi Morishita [14]
25Tomomi Morishita [14]
26Yukinobu Nagayasu [14]
27Yoichiro Nakatani [14]
28Takanori Narita [14]
29Kiyoshi Naruse [14]
30Keiko Nogata [14]
31Hisayo Nomoto [14]
32Kazuko Ohishi [14]
33Fumiko Ohta [14]
34Qiang Qiu [17]
35Taro L. Saito [14]
36Mitsuru Sakaizumi [14]
37Shin Sasaki [14]
38Takashi Sasaki [14]
39Dan Schonfeld [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11] [15]
40Atsuko Shimada [14]
41Atsushi Shimizu [14]
42Nobuyoshi Shimizu [14]
43Tadasu Shin-I [14]
44Sumio Sugano [14]
45Hiroyuki Takeda [14]
46Atsushi Toyoda [14]
47Tomoyuki Yamada [14]
48Jun Yang [14]
49Yan Zhang [1] [2] [8]
50Yang Zhang [17]
51Huachun Zhou [12]
52Junping Zhu [17]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)