dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xuerui Qi Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
1EEHaiyan Zhang, Xiuli Sun, Shixuan Fan, Xuerui Qi, Xiao Liu, Donghui Lu: An Ultrasonic Signal Processing Technique for Extraction of Arrival Time from Lamb Waveforms. ICIC (1) 2008: 704-711

Coauthor Index

1Shixuan Fan [1]
2Xiao Liu [1]
3Donghui Lu [1]
4Xiuli Sun [1]
5Haiyan Zhang [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)