dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Geguang Pu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
33EEZuohua Ding, Mingyue Jiang, Geguang Pu, Jeff W. Sanders: Modelling and Verification of Web Navigation. ICWE 2009: 181-188
32EEZheng Wang, Xiao Yu, Tao Sun, Geguang Pu, Zuohua Ding, Jueliang Hu: Test Data Generation for Derived Types in C Program. TASE 2009: 155-162
31EEGeguang Pu, Zheng Wang, Lei Zhou, Hanyi Zhang, Tao Wang, Chuchao Yang, Liyang Peng, Meng Sun: Static validation of WS-CDL documents. Simulation Modelling Practice and Theory 17(8): 1367-1377 (2009)
2008
30EEZheng Wang, Xiao Yu, Geguang Pu, Libo Feng, Huibiao Zhu, Jifeng He: Execution Semantics for rCOS. APSEC 2008: 119-126
29EEGeguang Pu, Yongxin Zhao, Zheng Wang, Libo Feng, Huibiao Zhu, Jifeng He: A Denotational Model for Web Services Choreography. ICDCIT 2008: 1-12
28EELei Zhou, Hanyi Zhang, Tao Wang, Chuchao Yang, Zheng Wang, Meng Sun, Geguang Pu: Static Check of WS-CDL Documents. SOSE 2008: 142-147
27EEMin Zhang, Ling Shi, Longfei Zhu, Yifei Wang, Libo Feng, Geguang Pu: A Bigraphical Model of WSBPEL. TASE 2008: 117-120
26EEGeguang Pu, Volker Stolz: Preface. Electr. Notes Theor. Comput. Sci. 207: 1-2 (2008)
25EEXiao Yu, Zheng Wang, Geguang Pu, Dingding Mao, Jing Liu: The Verification of rCOS Using Spin. Electr. Notes Theor. Comput. Sci. 207: 49-67 (2008)
2007
24EEGeguang Pu, Jianqi Shi, Zheng Wang, Lu Jin, Jing Liu, Jifeng He: The Validation and Verification of WSCDL. APSEC 2007: 81-88
23EEYi Qian, Yuming Xu, Zheng Wang, Geguang Pu, Huibiao Zhu, Chao Cai: Tool Support for BPEL Verification in ActiveBPEL Engine. ASWEC 2007: 90-100
22EEJing Li, Huibiao Zhu, Geguang Pu, Jifeng He: A Formal Model for Compensable Transactions. ICECCS 2007: 64-73
21EEJing Li, Huibiao Zhu, Geguang Pu, Jifeng He: Looking into Compensable Transactions. SEW 2007: 154-166
20EEHuibiao Zhu, Jifeng He, Geguang Pu, Jing Li: An Operational Approach to BPEL-like Programming. SEW 2007: 236-245
19EEJing Li, Jifeng He, Huibiao Zhu, Geguang Pu: Modeling and Verifying Web Services Choreography Using Process Algebra. SEW 2007: 256-268
18EEJing Li, Huibiao Zhu, Geguang Pu: Conformance Validation between Choreography and Orchestration. TASE 2007: 473-482
17EEJifeng He, Huibiao Zhu, Geguang Pu: A model for BPEL-like languages. Frontiers of Computer Science in China 1(1): 9-19 (2007)
2006
16EEHuibiao Zhu, Geguang Pu, Jifeng He: A Denotational Approach to Scope-Based Compensable Flow Language for Web Service. ASIAN 2006: 28-36
15 Geguang Pu, Jifeng He, Zongyan Qiu: An Optimal Lower-Bound Algorithm for the High-Level Synthesis Scheduling Problem. DDECS 2006: 151-152
14EEGeguang Pu, Huibiao Zhu, Zongyan Qiu, Shuling Wang, Xiangpeng Zhao, Jifeng He: Theoretical Foundations of Scope-Based Compensable Flow Language for Web Service. FMOODS 2006: 251-266
13EEGeguang Pu, Chong Zhang, Zongyan Qiu, Jifeng He, Wang Yi: Integrating Timed Automata into Tabu Algorithm for HW-SW Partitioning. ICECCS 2006: 131-138
12EEJing Li, Jifeng He, Geguang Pu, Huibiao Zhu: Towards the Semantics for Web Service Choreography Description Language. ICFEM 2006: 246-263
11EEHongli Yang, Xiangpeng Zhao, Zongyan Qiu, Chao Cai, Geguang Pu: Type Checking Choreography Description Language. ICFEM 2006: 264-283
10EEHongli Yang, Xiangpeng Zhao, Zongyan Qiu, Geguang Pu, Shuling Wang: A Formal Model forWeb Service Choreography Description Language (WS-CDL). ICWS 2006: 893-894
9EEGeguang Pu, Huibiao Zhu, Jifeng He, Zongyan Qiu, Hongli Yang, Xiangpeng Zhao: Patterns with Algebraic Properties in BPEL0. ISoLA 2006: 363-370
8EEGeguang Pu, Chong Zhang, Zongyan Qiu, Zuoquan Lin, Jifeng He: A Hybrid Heuristic Algorithm for HW-SW Partitioning Within Timed Automata. KES (1) 2006: 459-466
7EEGeguang Pu, Xiangpeng Zhao, Shuling Wang, Zongyan Qiu: Towards the Semantics and Verification of BPEL4WS. Electr. Notes Theor. Comput. Sci. 151(2): 33-52 (2006)
2005
6EEZongyan Qiu, Shuling Wang, Geguang Pu, Xiangpeng Zhao: Semantics of BPEL4WS-Like Fault and Compensation Handling. FM 2005: 350-365
5EEGeguang Pu, Zongyan Qiu, Jifeng He: Integrating Time and Resource into Circus. Electr. Notes Theor. Comput. Sci. 130: 401-418 (2005)
4EEJifeng He, Dang Van Hung, Geguang Pu, Zongyan Qiu, Wang Yi: Exploring optimal solution to hardware/software partitioning for synchronous model. Formal Asp. Comput. 17(4): 443-460 (2005)
2004
3EEGeguang Pu, Dang Van Hung, Jifeng He, Wang Yi: An Optimal Approach to Hardware/Software Partitioning for Synchronous Model. IFM 2004: 363-381
2EEGeguang Pu, Xiangpeng Zhao, Shuling Wang, Zongyan Qiu, Jifeng He, Wang Yi: An Approach to Hardware/Software Partitioning for Multiple Hardware Devices Model. SEFM 2004: 376-385
2003
1EEZheng Chen, Shengping Liu, Liu Wenyin, Geguang Pu, Wei-Ying Ma: Building a web thesaurus from web link structure. SIGIR 2003: 48-55

Coauthor Index

1Chao Cai [11] [23]
2Zheng Chen [1]
3Zuohua Ding [32] [33]
4Libo Feng [27] [29] [30]
5Jifeng He [2] [3] [4] [5] [8] [9] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [19] [20] [21] [22] [24] [29] [30]
6Jueliang Hu [32]
7Dang Van Hung [3] [4]
8Mingyue Jiang [33]
9Lu Jin [24]
10Jing Li [12] [18] [19] [20] [21] [22]
11Zuoquan Lin [8]
12Jing Liu [24] [25]
13Shengping Liu [1]
14Wenyin Liu (Liu Wenyin) [1]
15Wei-Ying Ma [1]
16Dingding Mao [25]
17Liyang Peng [31]
18Yi Qian [23]
19Zongyan Qiu [2] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [13] [14] [15]
20Jeff W. Sanders (Jeffrey W. Sanders) [33]
21Jianqi Shi [24]
22Ling Shi [27]
23Volker Stolz [26]
24Meng Sun [28] [31]
25Tao Sun [32]
26Shuling Wang [2] [6] [7] [10] [14]
27Tao Wang [28] [31]
28Yifei Wang [27]
29Zheng Wang [23] [24] [25] [28] [29] [30] [31] [32]
30Yuming Xu [23]
31Chuchao Yang [28] [31]
32Hongli Yang [9] [10] [11]
33Wang Yi [2] [3] [4] [13]
34Xiao Yu [25] [30] [32]
35Chong Zhang [8] [13]
36Hanyi Zhang [28] [31]
37Min Zhang [27]
38Xiangpeng Zhao [2] [6] [7] [9] [10] [11] [14]
39Yongxin Zhao [29]
40Lei Zhou [28] [31]
41Huibiao Zhu [9] [12] [14] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [29] [30]
42Longfei Zhu [27]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)