dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chin-Lin Peng Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
4EEArthur Chun-Chieh Shih, D. T. Lee, Chin-Lin Peng, Yu-Wei Wu: Phylo-mLogo: an interactive and hierarchical multiple-logo visualization tool for alignment of many sequences. BMC Bioinformatics 8: (2007)
2006
3EEArthur Chun-Chieh Shih, D. T. Lee, Laurent Lin, Chin-Lin Peng, Shiang-Heng Chen, Yu-Wei Wu, Chun-Yi Wong, Meng-Yuan Chou, Tze-Chang Shiao, Mu-Fen Hsieh: SinicView: A visualization environment for comparisons of multiple nucleotide sequence alignment tools. BMC Bioinformatics 7: 103 (2006)
2005
2EEArthur Chun-Chieh Shih, D. T. Lee, Laurent Lin, Chin-Lin Peng, Shiang-Heng Chen, Chun-Yi Wong, Meng-Yuan Chou, Tze-Chang Shiao: SinicView: An Interactive Visualization Tool for Comparison of Multiple Sequence Alignment Results. CSB Workshops 2005: 269-270
2004
1EETao-Wei Huang, An-Chi Tien, Wen-Shien Huang, Yuan-Chii G. Lee, Chin-Lin Peng, Huei-Hun Tseng, Cheng-Yan Kao, Chi-Ying F. Huang: POINT: a database for the prediction of protein-protein interactions based on the orthologous interactome. Bioinformatics 20(17): 3273-3276 (2004)

Coauthor Index

1Shiang-Heng Chen [2] [3]
2Meng-Yuan Chou [2] [3]
3Mu-Fen Hsieh [3]
4Chi-Ying F. Huang [1]
5Tao-Wei Huang [1]
6Wen-Shien Huang [1]
7Cheng-Yan Kao [1]
8D. T. Lee (Der-Tsai Lee) [2] [3] [4]
9Yuan-Chii G. Lee [1]
10Laurent Lin [2] [3]
11Tze-Chang Shiao [2] [3]
12Arthur Chun-Chieh Shih [2] [3] [4]
13An-Chi Tien [1]
14Huei-Hun Tseng [1]
15Chun-Yi Wong [2] [3]
16Yu-Wei Wu [3] [4]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)