dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Yoshitomo Ozeki Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2007
1EENoriyuki Ito, Hiroaki Komatsu, Akira Kanuma, Akihiro Yoshitake, Yoshiyasu Tanamura, Hiroyuki Sugiyama, Ryoichi Yamashita, Ken-ichi Nabeya, Hironobu Yoshino, Hitoshi Yamanaka, Masahiro Yanagida, Yoshitomo Ozeki, Kinya Ishizaka, Takeshi Kono, Yutaka Isoda: Design Methodology for 2.4GHz Dual-Core Microprocessor. ASP-DAC 2007: 896-901

Coauthor Index

1Kinya Ishizaka [1]
2Yutaka Isoda [1]
3Noriyuki Ito [1]
4Akira Kanuma [1]
5Hiroaki Komatsu [1]
6Takeshi Kono [1]
7Ken-ichi Nabeya [1]
8Hiroyuki Sugiyama [1]
9Yoshiyasu Tanamura [1]
10Hitoshi Yamanaka [1]
11Ryoichi Yamashita [1]
12Masahiro Yanagida [1]
13Hironobu Yoshino [1]
14Akihiro Yoshitake [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)