dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Chang Minche Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*1985
1 Guan Jiwen, Xu Ying, Chang Minche, Zhao Jizhi: Model Expert System MES. IJCAI 1985: 397-399

Coauthor Index

1Guan Jiwen [1]
2Zhao Jizhi [1]
3Xu Ying [1]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)