dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Duoqian Miao Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
36EEChi Ma, Hongyun Zhang, Duoqian Miao, XueDong Zhang: Fingerprint Skeleton Extraction Based on Improved Principal Curve. ACIS-ICIS 2009: 605-610
35EEQinrong Feng, Duoqian Miao: Structured Prior Knowledge and Granular Structures. Brain Informatics 2009: 115-126
34EEJie Zhou, Duoqian Miao, Qinrong Feng, Lijun Sun: Research on Complete Algorithms for Minimal Attribute Reduction. RSKT 2009: 152-159
33EEDuoqian Miao, Qiguo Duan, Hongyun Zhang, Na Jiao: Rough set based hybrid algorithm for text classification. Expert Syst. Appl. 36(5): 9168-9174 (2009)
32EEPawan Lingras, Min Chen, Duoqian Miao: Rough Cluster Quality Index Based on Decision Theory. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 21(7): 1014-1026 (2009)
31EECaiming Zhong, Duoqian Miao: A comment on "Using locally estimated geodesic distance to optimize neighborhood graph for isometric data embedding". Pattern Recognition 42(5): 1012-1013 (2009)
30EEXiaodong Yue, Duoqian Miao: Rough Geometry and Its Applications in Character Recognition. T. Rough Sets 10: 136-156 (2009)
2008
29 Guoyin Wang, Tian-rui Li, Jerzy W. Grzymala-Busse, Duoqian Miao, Andrzej Skowron, Yiyu Yao: Rough Sets and Knowledge Technology, Third International Conference, RSKT 2008, Chengdu, China, May 17-19, 2008. Proceedings Springer 2008
28EEChunmei Liu, Duoqian Miao, Chunheng Wang: Card Images Binarization Based on Dual-Thresholding Identification. ICIC (2) 2008: 1158-1165
27EEFeifei Xu, Yiyu Yao, Duoqian Miao: Rough Set Approximations in Formal Concept Analysis and Knowledge Spaces. ISMIS 2008: 319-328
26EEYuming Chen, Duoqian Miao, Ruizhi Wang: Outlier Detection Based on Granular Computing. RSCTC 2008: 283-292
25EEPawan Lingras, Min Chen, Duoqian Miao: Precision of Rough Set Clustering. RSCTC 2008: 369-378
24EELijun Sun, Duoqian Miao, Hongyun Zhang: Efficient Gene Selection with Rough Sets from Gene Expression Data. RSKT 2008: 164-171
23EEZhihua Wei, Duoqian Miao, Jean-Hugues Chauchat, Caiming Zhong: Feature Selection on Chinese Text Classification Using Character N-Grams. RSKT 2008: 500-507
22EEPawan Lingras, Min Chen, Duoqian Miao: Rough Multi-category Decision Theoretic Framework. RSKT 2008: 676-683
21EECaiming Zhong, Duoqian Miao, Ruizhi Wang, Xinmin Zhou: DIVFRP: An automatic divisive hierarchical clustering method based on the furthest reference points. Pattern Recognition Letters 29(16): 2067-2077 (2008)
20EEGuoyin Wang, Qinghua Zhang, Houkuan Huang, Dongyi Ye, Qinghua Hu, Xuegang Hu, Zhongzhi Shi, Yongli Li, Lin Shang, Liping An, Ying Sai, Shanben Chen, Jiye Liang, Keyun Qin, Huanglin Zeng, Keming Xie, Duoqian Miao, Fan Min, Zhaocong Wu, Weizhi Wu, Jianhua Dai: Research on Rough Set Theory and Applications in China. T. Rough Sets 8: 352-395 (2008)
2007
19EERuizhi Wang, Duoqian Miao, Gang Li, Hongyun Zhang: Rough Overlapping Biclustering of Gene Expression Data. BIBE 2007: 828-834
18EEFeifei Xu, Duoqian Miao, Lai Wei: An Approach for Fuzzy-Rough Sets Attributes Reduction via Mutual Information. FSKD (3) 2007: 107-112
17EELijun Sun, Duoqian Miao, Hongyun Zhang: Gene Selection with Rough Sets for Cancer Classification. FSKD (3) 2007: 167-172
16EEYi Cheng, Duoqian Miao, Qinrong Feng: A Novel Approach to Generating fuzzy Rules Based on Dynamic Fuzzy Rough Sets. GrC 2007: 133-
15EEChunmei Liu, Duoqian Miao, Chunheng Wang: Multi-resolution Character Recognition by Adaptive Classification. ICIC (1) 2007: 1182-1191
14EEQiguo Duan, Duoqian Miao, Kaimin Jin: A Rough Set Approach to Classifying Web Page Without Negative Examples. PAKDD 2007: 481-488
13EEQiguo Duan, Duoqian Miao, Min Chen: Web Document Classification Based on Rough Set. RSFDGrC 2007: 240-247
12EEQiguo Duan, Duoqian Miao, Ruizhi Wang, Min Chen: An Approach to Web Page Classification based on Granules. Web Intelligence 2007: 279-282
11EEDuoqian Miao, Qingshi Tang, Wenjie Fu: Fingerprint minutiae extraction based on principal curves. Pattern Recognition Letters 28(16): 2184-2189 (2007)
2006
10EERuizhi Wang, Duoqian Miao, Guirong Hu: Discernibility Matrix Based Algorithm for Reduction of Attributes. IAT Workshops 2006: 477-480
9EEHao Zhang, Duoqian Miao, Ruizhi Wang: A Modified Chi2 Algorithm Based on the Significance of Attribute. IAT Workshops 2006: 490-493
8EELai Wei, Duoqian Miao: Application of Granular Computing in Knowledge Reduction. RSKT 2006: 357-362
7EEDuoqian Miao, Min Chen, Zhihua Wei, Qiguo Duan: A Reasonable Rough Approximation for Clustering Web Users. WImBI 2006: 428-442
2005
6EEDuoqian Miao, Daoguo Li, Shidong Fan: Fuzzy rough set and its improvement. GrC 2005: 217-220
5EEDaowu Pei, Duoqian Miao: From soft sets to information systems. GrC 2005: 617-621
4EEDuoqian Miao, Suqing Han, Daoguo Li, Lijun Sun: Rough Group, Rough Subgroup and Their Properties. RSFDGrC (1) 2005: 104-113
2004
3EEQingshi Tang, Duoqian Miao, Wenjie Fu: A New Approach for Fingerprint Minutiae Extraction. SINOBIOMETRICS 2004: 432-438
2EEDuoqian Miao, Lishan Hou: A Comparison of Rough Set Methods and Representative Inductive Learning Algorithms. Fundam. Inform. 59(2-3): 203-219 (2004)
2003
1EEDuoqian Miao, Lishan Hou: An Application of Rough Sets to Monk's Problems Solving. RSFDGrC 2003: 138-145

Coauthor Index

1Liping An [20]
2Jean-Hugues Chauchat [23]
3Min Chen [7] [12] [13] [22] [25] [32]
4Shanben Chen [20]
5Yuming Chen [26]
6Yi Cheng [16]
7Jianhua Dai [20]
8Qiguo Duan [7] [12] [13] [14] [33]
9Shidong Fan [6]
10Qinrong Feng [16] [34] [35]
11Wenjie Fu [3] [11]
12Jerzy W. Grzymala-Busse [29]
13Suqing Han [4]
14Lishan Hou [1] [2]
15Guirong Hu [10]
16Qinghua Hu [20]
17Xuegang Hu [20]
18Houkuan Huang [20]
19Na Jiao [33]
20Kaimin Jin [14]
21Daoguo Li [4] [6]
22Gang Li [19]
23Tian-rui Li [29]
24Yongli Li [20]
25Jiye Liang [20]
26Pawan Lingras [22] [25] [32]
27Chunmei Liu [15] [28]
28Chi Ma [36]
29Fan Min [20]
30Daowu Pei [5]
31Keyun Qin [20]
32Ying Sai [20]
33Lin Shang [20]
34Zhongzhi Shi [20]
35Andrzej Skowron [29]
36Lijun Sun [4] [17] [24] [34]
37Qingshi Tang [3] [11]
38Chunheng Wang [15] [28]
39Guoyin Wang [20] [29]
40Ruizhi Wang [9] [10] [12] [19] [21] [26]
41Lai Wei [8] [18]
42Zhihua Wei [7] [23]
43Weizhi Wu [20]
44Zhaocong Wu [20]
45Keming Xie [20]
46Feifei Xu [18] [27]
47Yiyu Yao (Y. Y. Yao) [27] [29]
48Dongyi Ye [20]
49Xiaodong Yue [30]
50Huanglin Zeng [20]
51Hao Zhang [9]
52Hongyun Zhang [17] [19] [24] [33] [36]
53Qinghua Zhang [20]
54XueDong Zhang [36]
55Caiming Zhong [21] [23] [31]
56Jie Zhou [34]
57Xinmin Zhou [21]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)