dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Qing-ming Luo Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
4EEQingwei Xu, Yixiang Shi, Qiang Lu, Guo-qing Zhang, Qing-ming Luo, Yixue Li: GORouter: an RDF model for providing semantic query and inference services for Gene Ontology and its associations. BMC Bioinformatics 9(S-1): (2008)
2006
3EEGuo-qing Zhang, Zhi-Wei Cao, Qing-ming Luo, Yu-Dong Cai, Yixue Li: Operon prediction based on SVM. Computational Biology and Chemistry 30(3): 233-240 (2006)
2EEZhuo Fang, Jiong Yang, Yixue Li, Qing-ming Luo, Lei Liu: Knowledge guided analysis of microarray data. Journal of Biomedical Informatics: 401-411 (2006)
1EEQiang Lu, Pei Hao, Vasa Curcin, Wei-Zhong He, Yuan-Yuan Li, Qing-ming Luo, Yike Guo, Yi-Xue Li: KDE Bioscience: Platform for bioinformatics analysis workflows. Journal of Biomedical Informatics: 440-450 (2006)

Coauthor Index

1Yu-Dong Cai [3]
2Zhi-Wei Cao [3]
3Vasa Curcin [1]
4Zhuo Fang [2]
5Yike Guo [1]
6Pei Hao [1]
7Wei-Zhong He [1]
8Yixue Li (Yi-Xue Li) [1] [2] [3] [4]
9Yuan-Yuan Li [1]
10Lei Liu [2]
11Qiang Lu [1] [4]
12Yixiang Shi [4]
13Qingwei Xu [4]
14Jiong Yang [2]
15Guo-qing Zhang [3] [4]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)