dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Jingchu Luo Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
19EEZhe Li, He Zhang, Song Ge, Xiaocheng Gu, Ge Gao, Jingchu Luo: Expression pattern divergence of duplicated genes in rice. BMC Bioinformatics 10(S-6): (2009)
18EEKun He, Xueyong Li, Junli Zhou, Xingwang Deng, Hongyu Zhao, Jingchu Luo: NTAP: for NimbleGen tiling array ChIP-chip data analysis. Bioinformatics 25(14): 1838-1840 (2009)
17EEXiao-Qiao Liu, Jianmin Wu, Jun Wang, Xiao-Chuan Liu, Shuqi Zhao, Zhe Li, Lei Kong, Xiaocheng Gu, Jingchu Luo, Ge Gao: WebLab: a data-centric, knowledge-sharing bioinformatic platform. Nucleic Acids Research 37(Web-Server-Issue): 33-39 (2009)
2008
16EEAnyuan Guo, Xin Chen, Ge Gao, He Zhang, Qihui Zhu, Xiao-Chuan Liu, Yingfu Zhong, Xiaocheng Gu, Kun He, Jingchu Luo: PlantTFDB: a comprehensive plant transcription factor database. Nucleic Acids Research 36(Database-Issue): 966-969 (2008)
2007
15EEQihui Zhu, Anyuan Guo, Ge Gao, Yingfu Zhong, Meng Xu, Minren Huang, Jingchu Luo: DPTF: a database of poplar transcription factors. Bioinformatics 23(10): 1307-1308 (2007)
14EEYing Sun, Shuqi Zhao, Huashan Yu, Ge Gao, Jingchu Luo: ABCGrid: Application for Bioinformatics Computing Grid. Bioinformatics 23(9): 1175-1177 (2007)
2006
13EEGe Gao, Yingfu Zhong, Anyuan Guo, Qihui Zhu, Wen Tang, Weimou Zheng, Xiaocheng Gu, Liping Wei, Jingchu Luo: DRTF: a database of rice transcription factors. Bioinformatics 22(10): 1286-1287 (2006)
12EEJianmin Wu, Xizeng Mao, Tao Cai, Jingchu Luo, Liping Wei: KOBAS server: a web-based platform for automated annotation and pathway identification. Nucleic Acids Research 34(Web-Server-Issue): 720-724 (2006)
2005
11EEAnyuan Guo, Kun He, Di Liu, Shunong Bai, Xiaocheng Gu, Liping Wei, Jingchu Luo: DATF: a database of Arabidopsis transcription factors. Bioinformatics 21(10): 2568-2569 (2005)
10EEYunjia Chen, Yong Zhang, Yanbin Yin, Ge Gao, Songgang Li, Ying Jiang, Xiaocheng Gu, Jingchu Luo: SPD - a web-based secreted protein database. Nucleic Acids Research 33(Database-Issue): 169-173 (2005)
9EEXin Wu, Michael G. Walker, Jingchu Luo, Liping Wei: GBA server: EST-based digital gene expression profiling. Nucleic Acids Research 33(Web-Server-Issue): 673-676 (2005)
2004
8EEHong Luo, Jingchu Luo: Initial SARS Genome Data Analysis Using a Bioinformatics Platform. APBC 2004: 271-276
7 Xiaomin Ying, Hong Luo, Jingchu Luo, Wuju Li: RDfolder: a web server for prediction of RNA secondary structure. Nucleic Acids Research 32(Web-Server-Issue): 150-153 (2004)
2002
6 Zhou Yu, Tao Li, Jindong Zhao, Jingchu Luo: PGAAS: a prokaryotic genome assembly assistant system. Bioinformatics 18(5): 661-665 (2002)
5EEJingchu Luo: Bioinformatics service, education and research: the EMBnet and CBI. In Silico Biology 2: 16 (2002)
2001
4 Zhou Yu, Tao Li, Jindong Zhao, Jingchu Luo: PGAAS: A prokaryotic genome assembly assistant system. German Conference on Bioinformatics 2001: 45
1998
3 Qianning Liao, Jingchu Luo, Songping Liang, Xiaocheng Gu: A structural motif of three disulfide bridges and three beta strands in peptides. German Conference on Bioinformatics 1998
2 Jingchu Luo, Christoph Sensen, Tin Wee Tan: Asia Pacific Bioinformatics Network. German Conference on Bioinformatics 1998
1995
1 Michael J. E. Sternberg, Hedvig Hegyi, Suhail A. Islam, Jingchu Luo, Robert B. Russell: Towards an Intelligent System for the Automatic Assignment of Domains in Globular Proteins. ISMB 1995: 376-383

Coauthor Index

1Shunong Bai [11]
2Tao Cai [12]
3Xin Chen [16]
4Yunjia Chen [10]
5Xingwang Deng [18]
6Ge Gao [10] [13] [14] [15] [16] [17] [19]
7Song Ge [19]
8Xiaocheng Gu [3] [10] [11] [13] [16] [17] [19]
9Anyuan Guo [11] [13] [15] [16]
10Kun He [11] [16] [18]
11Hedvig Hegyi [1]
12Minren Huang [15]
13Suhail A. Islam [1]
14Ying Jiang [10]
15Lei Kong [17]
16Songgang Li [10]
17Tao Li [4] [6]
18Wuju Li [7]
19Xueyong Li [18]
20Zhe Li [17] [19]
21Songping Liang [3]
22Qianning Liao [3]
23Di Liu [11]
24Xiao-Chuan Liu [16] [17]
25Xiao-Qiao Liu [17]
26Hong Luo [7] [8]
27Xizeng Mao [12]
28Robert B. Russell [1]
29Christoph Sensen [2]
30Michael J. E. Sternberg [1]
31Ying Sun [14]
32Tin Wee Tan [2]
33Wen Tang [13]
34Michael G. Walker [9]
35Jun Wang [17]
36Liping Wei [9] [11] [12] [13]
37Jianmin Wu [12] [17]
38Xin Wu [9]
39Meng Xu [15]
40Yanbin Yin [10]
41Xiaomin Ying [7]
42Huashan Yu [14]
43Zhou Yu [4] [6]
44He Zhang [16] [19]
45Yong Zhang [10]
46Hongyu Zhao [18]
47Jindong Zhao [4] [6]
48Shuqi Zhao [14] [17]
49Weimou Zheng [13]
50Yingfu Zhong [13] [15] [16]
51Junli Zhou [18]
52Qihui Zhu [13] [15] [16]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)