dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Tong Lu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
11EETong Lu, Yubin Yang, Feng Su, Zhengxing Sun: Semi-automatic Roof Reconstruction. ICDAR 2009: 723-727
10EEYubin Yang, Wei Wei, Tong Lu, Yang Gao, Yao Zhang, Chunsheng Yang: 3D Scene Analysis Using UIMA Framework. IEA/AIE 2009: 369-378
2008
9EETong Lu, Yubin Yang, Ruoyu Yang, Shijie Cai: Knowledge Extraction from Structured Engineering Drawings. FSKD (2) 2008: 415-419
8EEShuangcheng Deng, Lipei Jiang, Yingyu Cao, Ping Liang, Ren He, Tong Lu, Yang Wang: A Needle-Holding Robot for Ultrasound Guided Percutaneous Hepatic Microwave Ablation and Initial Experiments. ICIRA (2) 2008: 1173-1182
7EEJinjie Lin, Yubin Yang, Tong Lu, Jiabin Ruan, Wei Wei: A New Performance Benchmark for Content-Based 3D Model Retrieval. WAIM 2008: 285-292
2007
6EERuoyu Yang, Tong Lu, Shijie Cai: A Dynamic-Rule-Based Framework of Engineering Drawing Recognition and Interpretation System. ICIC (1) 2007: 1006-1017
5EETong Lu, Huafei Yang, Ruoyu Yang, Shijie Cai: Automatic analysis and integration of architectural drawings. IJDAR 9(1): 31-47 (2007)
2005
4EETong Lu, Chiew-Lan Tai, Feng Su, Shijie Cai: A new recognition model for electronic architectural drawings. Computer-Aided Design 37(10): 1053-1069 (2005)
1998
3 Jiawei Han, Ling Liu, Tong Lu: Evaluation of Declarative n-Queens Recursion: A Deductive Database Approach. Inf. Sci. 105(1-4): 69-100 (1998)
1993
2EEJiawei Han, Kangsheng Zeng, Tong Lu: Normalization of Linear Recursions in Deductive Databases. ICDE 1993: 559-567
1992
1 Jiawei Han, Tong Lu: N-Queens Problem Revisited: A Deductive Database Approach. Workshop on Deductive Databases, JICSLP 1992: 48-55

Coauthor Index

1Shijie Cai [4] [5] [6] [9]
2Yingyu Cao [8]
3Shuangcheng Deng [8]
4Yang Gao [10]
5Jiawei Han [1] [2] [3]
6Ren He [8]
7Lipei Jiang [8]
8Ping Liang [8]
9Jinjie Lin [7]
10Ling Liu [3]
11Jiabin Ruan [7]
12Feng Su [4] [11]
13Zhengxing Sun [11]
14Chiew-Lan Tai [4]
15Yang Wang [8]
16Wei Wei [7] [10]
17Chunsheng Yang [10]
18Huafei Yang [5]
19Ruoyu Yang [5] [6] [9]
20Yubin Yang [7] [9] [10] [11]
21Kangsheng Zeng [2]
22Yao Zhang [10]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)