dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Xinguo Liu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2009
27EEYuanlong Shao, Xinguo Liu, Xueying Qin, Yi Xu, Hujun Bao: Locally Developable Constraint for Document Surface Reconstruction. ICDAR 2009: 226-230
26EEBaoguang Yang, Jieqing Feng, Gaël Guennebaud, Xinguo Liu: Packet-based Hierarchal Soft Shadow Mapping. Comput. Graph. Forum 28(4): 1121-1130 (2009)
25EEYong Zhao, Xinguo Liu, Qunsheng Peng, Hujun Bao: Rigidity Constraints for Large Mesh Deformation. J. Comput. Sci. Technol. 24(1): 47-55 (2009)
2008
24EEJin Huang, Lu Chen, Xinguo Liu, Hujun Bao: Efficient mesh deformation using tetrahedron control mesh. Symposium on Solid and Physical Modeling 2008: 241-247
23EEHongxin Zhang, Xinguo Liu, Hujun Bao: Mesh Deformation. Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering 2008
22EEJin Huang, Muyang Zhang, Jin Ma, Xinguo Liu, Leif Kobbelt, Hujun Bao: Spectral quadrangulation with orientation and alignment control. ACM Trans. Graph. 27(5): 147 (2008)
21EEXinguo Liu, Zhao Dong, Hujun Bao, Qunsheng Peng: Caustic spot light for rendering caustics. The Visual Computer 24(7-9): 485-494 (2008)
2007
20EEMinghao Pan, Rui Wang, Xinguo Liu, Qunsheng Peng, Hujun Bao: Precomputed Radiance Transfer Field for Rendering Interreflections in Dynamic Scenes. Comput. Graph. Forum 26(3): 485-493 (2007)
19EEJin Huang, Xinguo Liu, Haiyang Jiang, Qing Wang, Hujun Bao: Gradient-based shell generation and deformation. Journal of Visualization and Computer Animation 18(4-5): 301-309 (2007)
2006
18EEJin Huang, Xiaohan Shi, Xinguo Liu, Kun Zhou, Li-Yi Wei, Shang-Hua Teng, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Subspace gradient domain mesh deformation. ACM Trans. Graph. 25(3): 1126-1134 (2006)
17EEZhong Ren, Rui Wang, John Snyder, Kun Zhou, Xinguo Liu, Bo Sun, Peter-Pike J. Sloan, Hujun Bao, Qunsheng Peng, Baining Guo: Real-time soft shadows in dynamic scenes using spherical harmonic exponentiation. ACM Trans. Graph. 25(3): 977-986 (2006)
16EEJin Huang, Xinguo Liu, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: An efficient large deformation method using domain decomposition. Computers & Graphics 30(6): 927-935 (2006)
15EEXinguo Liu, Hujun Bao, Qunsheng Peng: Digital Differential Geometry Processing. J. Comput. Sci. Technol. 21(5): 847-860 (2006)
14EEJin Huang, Hongxin Zhang, Xiaohan Shi, Xinguo Liu, Hujun Bao: Interactive mesh deformation with pseudo material effects. Journal of Visualization and Computer Animation 17(3-4): 383-392 (2006)
13EERui Wang, Kun Zhou, John Snyder, Xinguo Liu, Hujun Bao, Qunsheng Peng, Baining Guo: Variational sphere set approximation for solid objects. The Visual Computer 22(9-11): 612-621 (2006)
12EEJin Huang, Xiaohan Shi, Xinguo Liu, Kun Zhou, Baining Guo, Hujun Bao: Geometrically based potential energy for simulating deformable objects. The Visual Computer 22(9-11): 740-748 (2006)
2005
11EEJin Huang, Xinguo Liu, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Clustering method for fast deformation with constraints. Symposium on Solid and Physical Modeling 2005: 221-226
10EEKun Zhou, Jin Huang, John Snyder, Xinguo Liu, Hujun Bao, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Large mesh deformation using the volumetric graph Laplacian. ACM Trans. Graph. 24(3): 496-503 (2005)
2004
9 Xinguo Liu, Peter-Pike J. Sloan, Heung-Yeung Shum, John Snyder: All-Frequency Precomputed Radiance Transfer for Glossy Objects. Rendering Techniques 2004: 337-344
8EEXinguo Liu, Yaohua Hu, Jingdan Zhang, Xin Tong, Baining Guo, Heung-Yeung Shum: Synthesis and Rendering of Bidirectional Texture Functions on Arbitrary Surfaces. IEEE Trans. Vis. Comput. Graph. 10(3): 278-289 (2004)
2003
7EEXinguo Liu, Robin Sun, Sing Bing Kang, Heung-Yeung Shum: Directional Histogram Model for Three-Dimensional Shape Similarity. CVPR (1) 2003: 813-820
6EEPeter-Pike J. Sloan, Xinguo Liu, Heung-Yeung Shum, John Snyder: Bi-scale radiance transfer. ACM Trans. Graph. 22(3): 370-375 (2003)
2002
5EELanfang Miao, Xinguo Liu, Qunsheng Peng, Hujun Bao: BRDC: binary representation of displacement code for line. Computers & Graphics 26(3): 401-408 (2002)
4EEXinguo Liu, Hujun Bao, Heung-Yeung Shum, Qunsheng Peng: A Novel Volume Constrained Smoothing Method for Meshes. Graphical Models 64(3-4): 169-182 (2002)
2001
3EEXinguo Liu, Yizhou Yu, Heung-Yeung Shum: Synthesizing bidirectional texture functions for real-world surfaces. SIGGRAPH 2001: 97-106
2 Xinguo Liu, Hujun Bao, Qunsheng Peng, Pheng-Ann Heng, Tien-Tsin Wong: Constrained Fairing for Meshes. Comput. Graph. Forum 20(2): 115-123 (2001)
2000
1EEXinguo Liu, Hujun Bao, Qunsheng Peng, Pheng-Ann Heng, Tien-Tsin Wong, Hanqiu Sun: Progressive Geometry Compression for Meshes. Pacific Conference on Computer Graphics and Applications 2000: 408-410

Coauthor Index

1Hujun Bao [1] [2] [4] [5] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [27]
2Lu Chen [24]
3Zhao Dong [21]
4Jieqing Feng [26]
5Gaël Guennebaud [26]
6Baining Guo [8] [10] [11] [12] [13] [16] [17] [18]
7Pheng-Ann Heng [1] [2]
8Yaohua Hu [8]
9Jin Huang [10] [11] [12] [14] [16] [18] [19] [22] [24]
10Haiyang Jiang [19]
11Sing Bing Kang [7]
12Leif Kobbelt [22]
13Jin Ma [22]
14Lanfang Miao [5]
15Minghao Pan [20]
16Qunsheng Peng [1] [2] [4] [5] [13] [15] [17] [20] [21] [25]
17Xueying Qin [27]
18Zhong Ren [17]
19Yuanlong Shao [27]
20Xiaohan Shi [12] [14] [18]
21Harry Shum (Heung-Yeung Shum) [3] [4] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [16] [18]
22Peter-Pike J. Sloan [6] [9] [17]
23John Snyder [6] [9] [10] [13] [17]
24Bo Sun [17]
25Hanqiu Sun [1]
26Robin Sun [7]
27Shang-Hua Teng [18]
28Xin Tong [8]
29Qing Wang [19]
30Rui Wang [13] [17] [20]
31Li-Yi Wei [18]
32Tien-Tsin Wong [1] [2]
33Yi Xu [27]
34Baoguang Yang [26]
35Yizhou Yu [3]
36Hongxin Zhang [14] [23]
37Jingdan Zhang [8]
38Muyang Zhang [22]
39Yong Zhao [25]
40Kun Zhou [10] [12] [13] [17] [18]

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)