dblp.uni-trier.dewww.uni-trier.de

Peilin Liu Vis

List of publications from the DBLP Bibliography Server - FAQ
Coauthor Index - Ask others: ACM DL/Guide - CiteSeerX - CSB - MetaPress - Google - Bing - Yahoo

*2008
7EEJiayi Zhu, Peilin Liu, Dajiang Zhou: An SDRAM controller optimized for high definition video coding application. ISCAS 2008: 3518-3521
2007
6EEDajiang Zhou, Peilin Liu: A Hardware-Efficient Dual-Standard VLSI Architecture for MC Interpolation in AVS and H.264. ISCAS 2007: 2910-2913
5EEPeilin Liu, Lingzhi Liu, Ning Deng, Xuan Fu, Jiayan Liu, Qianru Liu, Guocheng Zhang, Bin He: VLSI Implementation for Portable Application Oriented MPEG-4 Audio Codec. ISCAS 2007: 777-780
4 Ji Kong, Peilin Liu, Ning Deng, Xuan Fu, Guocheng Zhang, Bin He, Qianru Liu: Design and Implementation of Multi-Standard Audio Decoder. SIGMAP 2007: 305-308
2005
3EEJianguo Tan, Wenjun Zhang, Peilin Liu: High Quality and Low Complexity Speech Analysis/Synthesis Based on Sinusoidal Representation. IEICE Transactions 88-D(12): 2893-2896 (2005)
1998
2 Peilin Liu, Wei Ku, Katsushi Ikeuchi, Masao Sakauchi: Recognition of Urban Scene Using Silhouette of Buildings and City Map Database. ACCV (2) 1998: 209-216
1EEPeilin Liu, Katsushi Ikeuchi, Masao Sakauchi: Recognizing Buildings in Urban Scene of Distant View. MVA 1998: 355-358

Coauthor Index

1Ning Deng [4] [5]
2Xuan Fu [4] [5]
3Bin He [4] [5]
4Katsushi Ikeuchi [1] [2]
5Ji Kong [4]
6Wei Ku [2]
7Jiayan Liu [5]
8Lingzhi Liu [5]
9Qianru Liu [4] [5]
10Masao Sakauchi [1] [2]
11Jianguo Tan [3]
12Guocheng Zhang [4] [5]
13Wenjun Zhang [3]
14Dajiang Zhou [6] [7]
15Jiayi Zhu [7]

Colors in the list of coauthors

Copyright © Tue Nov 3 08:52:44 2009 by Michael Ley (ley@uni-trier.de)